سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فلات

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فلات : سرمایه گذاری
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
18
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4.1
درصد خالص خرید حقوقی
-3
ارزش معاملات
10.6B
حجم معاملات
7.4M
خالص خرید حقوقی
-12.3K
خرید حقوقی
267K
خرید حقیقی
7.1M
فروش حقیقی
7.1M
برآیند پول داغ و گروهی
94.6M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.1 8 8 2 -0.14
13,780
0.00
13,800
20,000 5,000 0.2 0.1 45.54 0.11 -1 261.8M 191K -1.3K 30K 161K 159.6K -0
2 1401/07/02 2.5 48 20 -24 -2.82
13,800
-2.96
13,780
0 6,634 0.6 0.5 45.69 0.38 3 0.9B 682.8K 17.5K 17.5K 665.3K 682.8K -0
3 1401/06/30 1.6 39 25 -47 -2.94
14,200
-2.60
14,250
0 1,608 1 0.9 45.76 0.61 3 1.5B 1.1M 33K 33K 1M 1.1M -0
4 1401/06/29 1.1 13 12 -102 -0.88
14,630
-2.98
14,320
500 1,000 0.5 0.6 45.77 0.38 10 1B 674.8K 70K 85K 589.8K 659.8K -0
5 1401/06/28 1.2 29 25 155 2.36
14,760
2.98
14,850
429,107 13,000 1.7 3.1 45.86 1.32 -4 3.5B 2.4M -104.7K 2K 2.4M 2.2M 162.4M
6 1401/06/27 0.6 29 52 -68 3.00
14,420
3.00
14,420
10,061 2,000 1.4 3.1 45.86 1.08 2 2.8B 1.9M 47K 100K 1.8M 1.9M -67.8M
7 1401/06/23 3.6 133 37 103 1.89
14,000
2.98
14,150
3,107,348 72,500 0.3 0.7 45.87 0.26 -16 663.6M 469K -73.7K 0 469K 395.3K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-0.2 % -3 -7 2 4 -12 -13 66 3 -16 6 55
سابقه پول داغ نماد فلات
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فلات 1,485 2.98 1.15 29.2M 25.3M 1 4 567.1M 132.5M 3 1 368.4M 134.7M 162.4M خرید 12:49:53 1401/06/28
2 فلات 1,485 2.98 1.29 31.8M 24.6M 5 1 22.3M 111.4M 2 1 269.1M 137.6M 125.3M فروش 09:55:03 1401/06/28
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک