سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فغدیر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فغدیر : ایجاد کارخانجات آهن و فولادسازی و واحدهای مربوطه در صنایع بالا دستی و پایین دستی، انجام عملیات فولاد سازی با روشهای مختلف عملیات ذوب و ریخته گری و نورد فلزات آهنی و تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد، احداث واحدهای مربوطه و صنایع وابسته جنبی و پایین دستی و تکمیلی.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-5,135
قیمت پایانی
1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.9
درصد خالص خرید حقوقی
270
ارزش معاملات
16.5B
حجم معاملات
9.8M
خالص خرید حقوقی
3.1M
خرید حقوقی
9.4M
خرید حقیقی
413K
فروش حقیقی
3.5M
برآیند پول داغ و گروهی
-1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.2 3 17 -844 1.26
16,860
1.26
16,860
8,400 199,300 0.9 1.9 2.81 0.79 19 4.5B 2.7M 500.6K 2.7M 26.5K 527.1K -0
2 1401/07/02 0.4 6 15 -714 -0.42
16,650
-1.32
16,500
4,462 54,839 0.4 1.3 2.82 0.42 30 2.4B 1.4M 428.7K 1.4M 80.7K 509.4K -0
3 1401/06/30 0.2 5 21 -761 -0.12
16,710
-0.96
16,570
8,316 500 0.5 1.8 2.83 0.48 28 2.7B 1.6M 455.6K 1.6M 33.5K 489.1K -351.1M
4 1401/06/29 0.3 4 17 -604 -0.18
16,730
0.12
16,780
50,000 17,961 0.5 2 2.84 0.5 21 2.9B 1.7M 361.3K 1.7M 42.8K 404.1K -0
5 1401/06/28 0.3 5 14 -527 0.78
16,760
1.02
16,800
80,000 101,629 0.3 1.3 2.85 0.31 30 1.8B 1.1M 314.3K 1M 85.3K 399.6K -0
6 1401/06/27 0.1 5 42 -1,467 -0.12
16,630
0.60
16,750
75,000 1,500 0.4 1.1 2.85 0.32 81 1.8B 1.1M 881.9K 1M 60.4K 0.9M -609.6M
7 1401/06/23 0.6 7 11 -219 0.24
16,650
-0.66
16,500
310 500 0.1 0.2 2.85 0.06 61 358.3M 215.2K 131.2K 131.2K 84K 215.2K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
31.3 % 1 1 0 -3 -6 -16 -14 -14 -33 0 0
سابقه پول داغ نماد فغدیر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فغدیر 1,672 -0.06 0.04 1.3M 29.9M 0 1 0 120.4M 0 3 0 117M -351.1M فروش 09:43:07 1401/06/30
2 فغدیر 1,673 0 0.04 0.9M 21.5M 0 1 0 115.4M 0 2 0 115.4M -230.8M فروش 09:30:18 1401/06/30
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک