سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فسپا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فسپا : طراحی ،ساخت وتولید انواع لوله وپروفیل وسایرمصنوعات فلزی،انجام خدمات فلزی وشکل دادن فلزات ،انجام کلیه مبادلات تجاری داخلی وخارجی مواداولیه ومصنوعات فلزی وماشین آلات وتجهیزات، تاسیس وایجاد ومشارکت و ساخت و راه اندازی کارخانجات ، انجام کلیه عملیات تجاری اعم از خرید وفروش و واردات وصادرات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-2,137
قیمت پایانی
-6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.1
درصد خالص خرید حقوقی
118
ارزش معاملات
10.2B
حجم معاملات
9.0M
خالص خرید حقوقی
1.9M
خرید حقوقی
2.6M
خرید حقیقی
6.3M
فروش حقیقی
8.2M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.5 9 17 -263 -0.54
11,130
0.00
11,190
63,675 10,331 0.6 0.7 32.19 0.21 27 1B 861.1K 236K 239.8K 621.3K 857.4K -0
2 1401/07/11 0.9 9 10 -125 -0.09
11,190
-0.27
11,170
1,000 5,000 0.4 0.4 32.19 0.15 18 688.3M 616K 111.6K 127.8K 488.2K 599.7K -0
3 1401/07/10 1 10 10 426 -2.27
11,200
-2.71
11,150
1,397 12,000 0.8 0.7 32.19 0.28 -33 1.3B 1.2M -380.6K 55.4K 1.1M 731.9K -0
4 1401/07/09 0.5 17 36 -1,088 -0.87
11,460
-1.47
11,390
1,445 9,001 1.7 2.2 32.19 0.62 36 3B 2.6M 0.9M 1.1M 1.5M 2.4M -837.7M
5 1401/07/06 0.3 7 24 -477 1.31
11,560
1.67
11,600
1,000 18,000 0.7 0.9 32.19 0.26 38 1.3B 1.1M 412.3K 494.9K 594.8K 1M -115.9M
6 1401/07/04 1.3 10 8 -42 0.44
11,410
1.94
11,580
730 10,001 0.2 0.3 32.19 0.09 10 435.9M 378.1K 37K 37K 341.1K 378.1K -0
7 1401/07/02 0.7 15 23 -569 -3.81
11,360
-4.74
11,250
1,081 1 1.3 1.9 32.2 0.53 22 2.5B 2.2M 500.9K 539.7K 1.7M 2.2M -118.8M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
20.9 % -3 -4 -7 -8 -11 -33 -27 -47 -48 3 23
سابقه پول داغ نماد فسپا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فسپا 1,128 -2.42 0.5 19.2M 38.2M 6 1 10M 114.4M 0 6 0 139.6M -837.7M فروش 11:56:20 1401/07/09
2 فسپا 1,138 -1.56 0.63 22.1M 34.8M 0 1 0 107.8M 0 5 0 144.7M -723.4M فروش 11:53:36 1401/07/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک