سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فسا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فسا : احداث و راه اندازی و بهره برداری مجتمع های پتروشیمی و کارخانه های صنعتی به منظور تولید و بازار یابی مجاز، صدور محصولات پتروشیمی،ذخیره، صادرات،واردات و تبدیل مواد پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط آنهاو انجام کلیه فعالیت های تولیدی، صنعتی، بازرگانی مجاز، فنی و مهندسی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد با رعایت قوانین مربوطه
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
0
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
6.5
درصد خالص خرید حقوقی
0
ارزش معاملات
2.4B
حجم معاملات
30.2M
خالص خرید حقوقی
-0
خرید حقوقی
خرید حقیقی
30.2M
فروش حقیقی
30.2M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.8 4 5 0 0.00
777
-0.77
771
17,000 7,000 1.3 0.7 13.33 0.8 0 287.4M 3.7M -0 0 3.7M 3.7M -0
2 1401/07/11 0.6 5 7 0 -0.64
777
-0.64
777
23 208,303 1.2 0.7 13.33 0.74 0 263M 3.4M -0 0 3.4M 3.4M -0
3 1401/07/10 0.6 4 7 0 -1.01
782
-2.91
767
10,000 129,999 1.9 1.3 13.33 1.07 0 383M 5M -0 0 5M 5M -0
4 1401/07/09 0.8 7 8 0 2.07
790
-0.13
773
86,746 43,500 5.5 6.5 13.33 2.56 0 0.9B 11.9M -0 0 11.9M 11.9M -0
5 1401/07/06 0.9 4 4 0 0.26
774
1.04
780
33,573 19,795 1.6 2.1 13.33 0.71 0 259.2M 3.3M -0 0 3.3M 3.3M -0
6 1401/07/04 0.3 3 9 0 -0.52
772
-2.96
753
0 6,330 1 1.5 13.33 0.48 0 168M 2.2M -0 0 2.2M 2.2M -0
7 1401/07/02 0.5 2 3 0 -0.13
776
-2.96
754
0 423,466 0.3 0.4 13.33 0.15 0 51.5M 682K -0 0 682K 682K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0 % -2 0 0 -2 -4 -8 -2 -36 -45 1 104
سابقه پول داغ نماد فسا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فسا 87 -2.9 0.52 7.8M 14.8M 12 1 10.2M 121.9M 0 1 0 121.9M -121.9M فروش 10:42:35 1401/03/11
2 فسا 98 2.95 1.52 7.3M 4.8M 1 32 121.3M 3.8M 1 0 121.3M 0 121.3M خرید 11:21:05 1401/02/17
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک