سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فردا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فردا : سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادر از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپردهها و گواهی های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کاالیی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-11,829
قیمت پایانی
1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1
درصد خالص خرید حقوقی
173
ارزش معاملات
60.1B
حجم معاملات
41.3M
خالص خرید حقوقی
8.1M
خرید حقوقی
34.5M
خرید حقیقی
6.8M
فروش حقیقی
14.9M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/06 0.6 22 37 -778 0.06
14,591
0.07
14,592
425,099 29,212,142 0.2 0.4 100 0.07 18 4.3B 2.9M 533.1K 2.3M 659.6K 1.2M -0
2 1401/09/05 0.4 36 82 -2,150 0.15
14,583
0.15
14,583
147,632,413 236,966 0.4 0.7 100 0.12 32 6.7B 4.6M 1.5M 2.7M 1.9M 3.4M -0
3 1401/09/02 0.5 29 64 -700 0.08
14,561
0.09
14,562
106,868 26,792,135 1.1 1.8 100 0.38 3 22.1B 15.2M 480.4K 14.1M 1.1M 1.5M -0
4 1401/09/01 0.8 30 38 -491 0.06
14,549
0.08
14,551
2,942 30,014,058 0.2 0.3 100 0.08 10 4.8B 3.3M 337.6K 2.3M 0.9M 1.3M -0
5 1401/08/30 1 33 34 -373 0.06
14,541
0.06
14,541
146,999,933 197,074 0.4 0.5 100 0.14 4 8.4B 5.8M 256.2K 5M 757.5K 1M -0
6 1401/08/29 0.4 37 103 -3,724 0.06
14,532
0.08
14,534
1,157,705 29,950,316 0.3 0.2 100 0.12 54 6.9B 4.7M 2.6M 4M 756.9K 3.3M -0
7 1401/08/28 0.4 35 82 -3,614 0.15
14,524
0.15
14,524
27,913 29,033,414 0.3 0.2 100 0.12 52 7B 4.8M 2.5M 4.1M 722.7K 3.2M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
19.7 % 0 0 1 2 3 5 11 23 0 3 3
سابقه پول داغ نماد فردا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
پول داغ برای این نماد یافت نشد!
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد