سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فجوش

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فجوش : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-29
قیمت پایانی
6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.1
درصد خالص خرید حقوقی
11
ارزش معاملات
1.9B
حجم معاملات
13.3M
خالص خرید حقوقی
200K
خرید حقوقی
200K
خرید حقیقی
13.1M
فروش حقیقی
13.3M
برآیند پول داغ و گروهی
-562M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 2 15 8 0 0.14
1,479
2.98
1,521
13,114,398 500 0.2 0.2 0 0.06 0 60.2M 395.5K -0 0 395.5K 395.5K -0
2 1401/09/07 0.5 23 43 0 2.78
1,477
2.99
1,480
7,423,733 500 2.5 5 30.56 1 0 1B 6.5M -0 0 6.5M 6.5M -446.2M
3 1401/09/06 2.2 20 9 0 0.28
1,437
2.93
1,475
12,106,821 500 0.2 0.5 30.56 0.1 0 98.2M 665.5K -0 0 665.5K 665.5K -0
4 1401/09/05 11 23 2 0 0.07
1,433
2.93
1,474
14,525,592 500 0 0.1 30.56 0.02 0 23.5M 159.2K -0 0 159.2K 159.2K -0
5 1401/09/02 1.6 24 15 -29 0.77
1,432
2.96
1,463
9,214,261 500 0.5 1.4 30.56 0.28 11 266.6M 1.8M 200K 200K 1.6M 1.8M -0
6 1401/09/01 0.6 19 34 0 1.14
1,421
2.99
1,447
8,934,927 500 0.8 3.5 30.56 0.44 0 408.3M 2.8M -0 0 2.8M 2.8M -115.8M
7 1401/08/30 3.3 34 10 0 0.36
1,405
3.00
1,442
10,038,924 500 0.2 1 30.56 0.15 0 134.9M 0.9M -0 0 0.9M 0.9M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
1.5 % 3 4 7 12 -9 -16 -28 100 -99 3 1
سابقه پول داغ نماد فجوش
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فجوش 148 2.99 0.36 24.9M 69.1M 18 1 24.8M 446.2M 0 1 0 446.2M -446.2M فروش 10:41:36 1401/09/07
2 فجوش 145 2.99 0.44 19.2M 43.3M 6 1 19.3M 115.8M 0 1 0 115.8M -115.8M فروش 11:15:19 1401/09/01
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد