سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فتوسا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فتوسا : اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن و فرآوری مواد معدنی کانه های فلزی و غیر فلزی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,853
قیمت پایانی
-6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
17.6
درصد خالص خرید حقوقی
71
ارزش معاملات
31.7B
حجم معاملات
41.0M
خالص خرید حقوقی
2.6M
خرید حقوقی
5.4M
خرید حقیقی
35.6M
فروش حقیقی
38.3M
برآیند پول داغ و گروهی
1.8B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 3.4 11 3 -64 1.87
7,080
5.76
7,350
1,719,544 45,000 0.7 0.6 22.66 0 3 2B 2.8M 90.7K 486.4K 2.3M 2.4M 302.5M
2 1401/07/02 1.4 9 7 -639 -4.53
6,950
-6.87
6,780
0 163,371 0.8 0.5 0 1.7 25 2.6B 3.7M 0.9M 0.9M 2.8M 3.7M -131.1M
3 1401/06/30 1.7 9 5 -534 -3.06
7,280
-0.80
7,450
34,102 22,382 0.7 0.3 22.77 1.34 25 2.1B 2.9M 733.5K 802.5K 2.1M 2.8M -0
4 1401/06/29 1.3 10 7 -1,569 -5.42
7,510
-6.30
7,440
32,373 54,194 1.3 0.7 22.84 2.57 37 4.2B 5.6M 2.1M 2.1M 3.5M 5.6M -1.3B
5 1401/06/28 2.8 10 4 263 -0.13
7,940
-1.89
7,800
8,544 70 0.8 0.5 22.88 1.68 -9 2.9B 3.6M -331.8K 418.3K 3.2M 2.9M -0
6 1401/06/27 3.2 18 6 468 -1.12
7,950
0.87
8,110
18,492 57,097 1.7 1 22.9 3.36 -8 5.8B 7.3M -589.1K 358.9K 6.9M 6.3M 594.6M
7 1401/06/23 2 23 11 221 6.63
8,040
6.90
8,060
516,745 153 4.1 3.5 22.85 6.92 -2 12.2B 15.1M -275.1K 298K 14.8M 14.6M 2.3B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
6.4 % -3 -11 -4 -4 -8 -29 -35 -48 -51 17 2
سابقه پول داغ نماد فتوسا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فتوسا 739 6.33 3.06 8.9M 2.9M 1 37 302.5M 7.3M 1 0 302.5M 0 302.5M خرید 11:14:35 1401/07/04
2 فتوسا 690 -5.22 0.6 9.9M 16.5M 13 1 7.4M 131.1M 0 1 0 131.1M -131.1M فروش 09:09:27 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک