سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فبیرا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فبیرا : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
92
قیمت پایانی
1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.3
درصد خالص خرید حقوقی
-38
ارزش معاملات
1.3B
حجم معاملات
8.0M
خالص خرید حقوقی
-581.1K
خرید حقوقی
خرید حقیقی
8.0M
فروش حقیقی
7.5M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/06 3 11 4 79 0.70
1,579
3.00
1,615
1,386,700 4,000 0.9 1.6 35.5 0.23 -34 238.6M 1.5M -500K 0 1.5M 1M -0
2 1401/09/05 1.6 10 6 13 0.45
1,568
2.95
1,607
124,304 4,000 1.3 2.4 35.5 0.34 -4 340.1M 2.2M -81.1K 0 2.2M 2.1M -0
3 1401/09/02 1.2 2 2 0 -0.06
1,561
-0.96
1,547
2,610 22,452 0.2 0.2 35.5 0.05 0 44.2M 287.4K -0 0 287.4K 287.4K -0
4 1401/09/01 1.1 5 5 0 -0.19
1,562
-1.02
1,549
3,350 38,553 0.4 0.5 35.5 0.12 0 120.6M 782K -0 0 782K 782K -0
5 1401/08/30 1 5 5 0 -0.19
1,565
-1.66
1,542
67,438 9,196 0.5 0.5 35.5 0.15 0 149.7M 1M -0 0 1M 1M -0
6 1401/08/29 0.9 3 3 0 -0.06
1,568
-1.21
1,550
10,377 23,241 0.2 0.2 35.5 0.07 0 68.1M 436.7K -0 0 436.7K 436.7K -0
7 1401/08/28 1 6 6 0 -0.13
1,569
-1.34
1,550
19,078 5,000 1 0.8 35.5 0.31 0 304.8M 1.9M -0 0 1.9M 1.9M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-7.2 % 1 1 4 -1 -12 -8 -1 -15 -21 2 63
سابقه پول داغ نماد فبیرا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فبیرا 160 -2.96 0.42 13.2M 31.2M 1 3 182.4M 60.8M 1 0 182.4M 0 182.4M خرید 10:10:22 1401/07/23
2 فبیرا 190 2.99 2.11 26.5M 12.5M 2 1 75.8M 151.7M 0 3 0 151.7M -455M فروش 10:22:21 1401/06/30
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد