سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فبستم

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فبستم : تولید انواع قوطی فلزی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
157
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
21.5
درصد خالص خرید حقوقی
-15
ارزش معاملات
7.8B
حجم معاملات
6.0M
خالص خرید حقوقی
-120K
خرید حقوقی
135K
خرید حقیقی
5.9M
فروش حقیقی
5.8M
برآیند پول داغ و گروهی
455.9M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.8 6 7 -38 -1.46
12,790
-2.93
12,600
0 22,489 0.5 0.5 9.97 1.55 7 552.1M 436.8K 30K 30K 406.8K 436.8K -101.7M
2 1401/07/04 0.8 7 9 91 1.64
12,980
2.98
13,150
755 0 0.6 0.5 9.97 1.71 -15 630.6M 481.1K -70K 0 481.1K 411.1K -0
3 1401/07/02 2.4 22 9 45 0.63
12,770
2.99
13,070
377,813 1,000 0.8 0.7 9.97 2.64 -5 1B 744.2K -35K 15K 729.2K 694.2K 376.6M
4 1401/06/30 1.5 12 8 -19 -1.78
12,690
0.62
13,000
2,500 42,902 0.7 0.6 9.97 2.15 2 767.2M 607.3K 15K 15K 592.3K 607.3K -0
5 1401/06/29 2.7 27 10 0 -1.37
12,920
0.23
13,130
13,718 1,482 0.6 0.5 9.97 1.66 0 595.2M 465.3K -0 15K 450.3K 450.3K -0
6 1401/06/28 0.7 10 16 7 0.31
13,100
-1.45
12,870
0 4,011 2.4 3.4 9.89 6.39 0 2.3B 1.8M -5K 45K 1.7M 1.7M -0
7 1401/06/27 1.4 14 10 72 0.85
13,060
2.93
13,330
1,074,319 1,363 2.2 1.9 9.89 5.45 -4 2B 1.5M -55K 15K 1.5M 1.5M 181.1M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-2 % 0 1 -1 -13 -27 -27 153 1511 -34 30 1
سابقه پول داغ نماد فبستم
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فبستم 1,260 -2.93 0.98 6.7M 6.9M 3 1 33.9M 101.7M 0 1 0 101.7M -101.7M فروش 11:17:51 1401/07/06
2 فبستم 1,307 2.99 1.98 15.8M 8M 1 5 130.7M 26.1M 3 0 125.5M 0 376.6M خرید 12:36:17 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک