سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فافق

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فافق : سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحد های سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
1,624
قیمت پایانی
5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.7
درصد خالص خرید حقوقی
-78
ارزش معاملات
16.6B
حجم معاملات
44.2M
خالص خرید حقوقی
-4.3M
خرید حقوقی
13.7M
خرید حقیقی
30.5M
فروش حقیقی
26.2M
برآیند پول داغ و گروهی
-111.9M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.4 25 18 27 2.35
3,700
2.99
3,723
13,486 28,191 1 0.5 34.12 0.3 -2 1.3B 3.6M -74.1K 1.4M 2.2M 2.1M -148.9M
2 1401/07/02 0.9 33 39 -722 -2.82
3,615
-2.85
3,614
145,000 69,010 1.6 0.8 34.12 0.46 36 2B 5.5M 2M 2.5M 3M 5M -0
3 1401/06/30 0.7 13 19 -65 -2.75
3,720
-1.78
3,757
52,855 114,940 1.2 0.6 34.13 0.34 4 1.5B 4.1M 174.4K 2.2M 1.9M 2.1M -135.3M
4 1401/06/29 0.9 21 24 -100 0.31
3,825
-0.60
3,790
93,961 40,855 1.7 0.9 34.13 0.44 5 2B 5.3M 262K 595.1K 4.7M 4.9M -0
5 1401/06/28 0.8 32 42 1,228 3.00
3,813
3.00
3,813
27,002 1,500 8 6.2 34.12 1.56 -17 7.1B 18.6M -3.2M 6.7M 11.9M 8.6M 35.1M
6 1401/06/27 9.9 74 7 976 2.98
3,702
2.98
3,702
5,924,605 1,350 1.4 1.2 34.1 0.26 -84 1.2B 3.1M -2.6M 134.8K 3M 364.3K 137.3M
7 1401/06/23 2.6 60 23 280 1.67
3,595
3.00
3,642
2,271,055 1,350 1.9 1.1 34.09 0.33 -20 1.4B 4M -779.3K 70.7K 3.9M 3.1M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-9.7 % -1 -3 5 9 10 -4 12 -36 -39 0 0
سابقه پول داغ نماد فافق
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فافق 372 2.99 1.34 19M 14.2M 2 1 55.8M 148.9M 0 1 0 148.9M -148.9M فروش 11:35:38 1401/07/04
2 فافق 371 -2.98 0.43 7.6M 17.7M 2 1 36.6M 135.3M 0 1 0 135.3M -135.3M فروش 11:53:21 1401/06/30
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک