سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فافزا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فافزا : احداث کارخانه دولومیت کلسینه وبهره برداری ازان و انجام فعالیتهای خدمات بهره برداری از واحد های تولیدی وصنعتی و سرمایه گذاری در سایر شرکتها
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
134
قیمت پایانی
3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
9.5
درصد خالص خرید حقوقی
-3
ارزش معاملات
9.0B
حجم معاملات
2.9M
خالص خرید حقوقی
-39.5K
خرید حقوقی
168K
خرید حقیقی
2.7M
فروش حقیقی
2.7M
برآیند پول داغ و گروهی
131M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0.9 15 17 -43 1.09
32,600
-0.62
32,050
34 200 0.7 1.4 0 1.9 2 1.9B 571.1K 13.1K 13.1K 558.1K 571.1K -0
2 1401/09/07 4.8 43 9 274 2.87
32,250
2.87
32,250
443,873 0 0.4 0.9 33.46 1.11 -25 1.1B 333.7K -85K 15K 318.7K 233.7K 276.2M
3 1401/09/06 1.3 17 13 251 2.62
31,350
2.95
31,450
75,283 200 0.8 1.8 33.35 2 -13 1.9B 599.1K -80K 20K 579.1K 499.1K -38M
4 1401/09/05 0.4 9 22 -150 -2.24
30,550
-2.08
30,600
1,180 1,165 0.7 1.5 33.36 1.82 9 1.7B 546.3K 49K 49K 497.3K 546.3K -0
5 1401/09/02 0.9 8 10 -64 -0.32
31,250
-0.64
31,150
15,680 3,559 0.3 0.4 33.36 0.75 9 701.6M 224.9K 20.4K 24K 200.9K 221.4K -0
6 1401/09/01 0.7 9 13 -110 -1.57
31,350
-2.35
31,100
15,526 5,702 0.4 0.4 33.36 0.99 12 0.9B 297K 35K 35K 262K 297K -107.1M
7 1401/08/30 0.6 8 13 -25 0.16
31,850
-0.63
31,600
4,411 3,528 0.4 0.4 33.36 0.96 3 0.9B 288.6K 8K 12K 276.6K 284.6K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-1.4 % 7 4 -3 3 -1 -27 -38 -6 -45 11 37
سابقه پول داغ نماد فافزا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فافزا 3,225 2.87 2.27 25.4M 11.2M 1 13 276.2M 19.3M 1 0 276.2M 0 276.2M خرید 09:24:19 1401/09/07
2 فافزا 3,145 2.95 1.7 22.2M 13M 11 1 12.6M 138.1M 1 1 100.1M 138.1M -38M فروش 10:35:09 1401/09/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد