سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فاراک

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فاراک : تأسیـس کارخانجات ماشین سازی و بهره برداری از آن ، احداث واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی ، طراحی و ساخت تجهیزات مرتبط ، طراحی ، ساخت ، تولید ، فروش ، صادرات ، مونتاژ ، نصب و راه اندازی انواع ماشین آلات و تجهیزات و سایر فرآورده های صنعتی.تأسیـس شرکتهای جدید و انجام هرگونـه سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,067
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.6
درصد خالص خرید حقوقی
11
ارزش معاملات
29.5B
حجم معاملات
244M
خالص خرید حقوقی
9.1M
خرید حقوقی
10.2M
خرید حقیقی
234M
فروش حقیقی
243M
برآیند پول داغ و گروهی
-7.8B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.8 21 12 134 4.54
1,220
4.97
1,225
8,470,911 20,000 0.9 0.8 40.42 0 -4 3.6B 29.6M -1.1M 0 29.6M 28.5M -185.8M
2 1401/07/02 0.3 14 47 -974 -4.50
1,167
-3.85
1,175
16,300 50,000 3.3 4.6 0 1.23 8 12B 102.5M 8.3M 8.4M 94.1M 102.5M -7.2B
3 1401/06/30 0.8 11 13 -35 -0.08
1,222
-0.82
1,213
49,159 5,000 0.6 0.9 40.43 0.25 1 2.5B 20.6M 285.8K 294K 20.3M 20.6M -0
4 1401/06/29 0.8 12 16 -189 -1.53
1,223
-1.77
1,220
21,350 1,274,168 0.8 1.1 40.44 0.3 6 3.1B 25.2M 1.5M 1.5M 23.7M 25.2M -0
5 1401/06/28 1 12 12 0 0.00
1,242
-0.16
1,240
83,861 79,999 0.5 0.6 40.44 0.19 0 2B 16M -0 0 16M 16M -0
6 1401/06/27 0.9 12 13 -3 -2.36
1,242
-2.52
1,240
10,000 145,344 0.6 1 40.45 0.3 0 3.1B 24.8M 21.6K 21.6K 24.8M 24.8M -178.7M
7 1401/06/23 0.6 10 17 0 -1.47
1,272
-2.63
1,257
100,000 125,303 0.6 1 40.45 0.3 0 3.2B 25.4M -0 0 25.4M 25.4M -227.9M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
3.7 % 0 -2 -4 -12 4 -14 -13 -34 -36 2 54
سابقه پول داغ نماد فاراک
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فاراک 123 4.97 1.39 20.1M 14.4M 12 2 24M 143.9M 1 1 101.9M 143.9M -185.8M فروش 09:35:23 1401/07/04
2 فاراک 123 4.97 1.68 18.8M 11.2M 1 13 101.9M 7.8M 1 0 101.9M 0 101.9M خرید 09:24:48 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک