سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فاذر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فاذر : پیمانکار عمومی ومدیریت پیمان در قالب مهندسی ،بازرگانی وفعالیت اجرایی ساختمان ،طراحی ،ساخت ، نصب وراه اندازی وخدمات پس از فروش و بهره برداری پروژه های حوزه انرژی اعم از نیروگاهی ،نفت ، گاز ، پتروشیمی ،احداث کارخانجات سیمان ،قند،فولاد ونظایر آن ....
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,039
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.3
درصد خالص خرید حقوقی
8
ارزش معاملات
28.3B
حجم معاملات
334M
خالص خرید حقوقی
12.4M
خرید حقوقی
20.1M
خرید حقیقی
314M
فروش حقیقی
326M
برآیند پول داغ و گروهی
517.3M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 1.1 12 12 40 2.29
849
2.65
852
61,426 260,100 0.5 0.7 0 0.32 -1 2.8B 32.5M -470K 0 32.5M 32.1M -0
2 1401/09/07 0.6 11 19 -173 -1.89
830
-1.06
837
20,000 551,610 0.8 1 55.23 0.5 4 4.1B 49.6M 2.1M 2.1M 47.5M 49.6M -0
3 1401/09/06 1.1 12 11 176 -0.35
846
-0.12
848
590,682 77,067 0.4 0.4 55.22 0.27 -8 2.3B 27.2M -2.1M 6.2K 27.2M 25.1M 273.4M
4 1401/09/05 1.2 16 12 159 -0.35
849
-0.94
844
3,574,831 232,676 0.5 0.4 55.21 0.37 -5 3.1B 36.7M -1.9M 1.2M 35.5M 33.6M 127.6M
5 1401/09/02 0.8 13 16 -98 -1.16
852
-0.81
855
80,719 121,505 0.7 0.6 55.22 0.48 2 4.1B 48.4M 1.2M 1.2M 47.2M 48.4M 238.5M
6 1401/09/01 1.1 14 13 0 2.25
862
2.37
863
8,000 421 0.8 0.7 55.22 0.56 0 4.9B 56.4M -0 2.1M 54.3M 54.3M -0
7 1401/08/30 1 19 18 -1,143 -0.35
843
-0.12
845
75,144 252,751 1.1 1.1 55.22 0.83 16 7B 83.2M 13.6M 13.6M 69.6M 83.2M -122.2M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
3.7 % 0 -2 10 18 -12 -20 -25 -6 -30 1 36
سابقه پول داغ نماد فاذر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فاذر 85 0.35 1.59 13.1M 8.2M 2 3 136.7M 32M 1 0 136.7M 0 273.4M خرید 09:37:35 1401/09/06
2 فاذر 84 -1.17 1.28 16.7M 13M 1 4 133M 33.2M 2 1 130.3M 133.1M 127.6M خرید 12:00:07 1401/09/05
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد