سابقه روزانه و لحظه ای معاملات غگل

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد غگل : خرید ذرت و تولید مشتقات آن
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-4,536
قیمت پایانی
-4
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.8
درصد خالص خرید حقوقی
72
ارزش معاملات
38.3B
حجم معاملات
104M
خالص خرید حقوقی
12.5M
خرید حقوقی
24.2M
خرید حقیقی
80.0M
فروش حقیقی
92.5M
برآیند پول داغ و گروهی
48.6M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1.5 16 11 -2,285 2.70
3,653
4.05
3,701
13,000 416,100 1.9 1.7 61.36 0.6 28 8.3B 22.7M 6.3M 11.6M 11.1M 17.3M 131.3M
2 1401/07/11 1.4 11 8 54 -0.34
3,557
-0.17
3,563
1,500 1,600 0.6 0.5 61.36 0.2 -2 2.6B 7.4M -151.4K 215.8K 7.2M 7M -0
3 1401/07/10 0.8 10 13 -494 -4.03
3,569
-3.47
3,590
1,500 27,136 1 0.9 61.36 0.33 11 4.4B 12.5M 1.4M 1.5M 11M 12.4M -635.3M
4 1401/07/09 1.3 14 11 -92 -2.11
3,719
-4.92
3,612
2,000 19,315 1 1 61.36 0.34 2 4.8B 12.9M 248.7K 727.2K 12.2M 12.4M 65.8M
5 1401/07/06 1.7 26 15 -48 4.25
3,799
4.88
3,822
22,000 1,200,294 1.8 2.1 61.41 0.61 1 8.7B 22.8M 126.8K 3.3M 19.5M 19.6M 593.6M
6 1401/07/04 1.2 12 10 -188 0.30
3,644
0.39
3,647
558 122,105 0.9 1.1 61.45 0.31 4 4.3B 11.7M 514.6K 2.6M 9.1M 9.6M -0
7 1401/07/02 0.4 9 21 -1,483 -4.52
3,633
-4.99
3,615
0 2,187,634 1.1 1.6 61.45 0.38 28 5.2B 14.3M 4.1M 4.3M 10M 14.1M -106.8M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
11.9 % -2 -4 -5 -9 -5 -19 5 1 -38 6 22
سابقه پول داغ نماد غگل
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 غگل 371 4.16 1.07 11.7M 10.9M 1 3 131.3M 43.8M 1 0 131.3M 0 131.3M خرید 11:49:04 1401/07/12
2 غگل 354 -4.95 0.65 8.6M 13.2M 16 1 11.2M 179.1M 0 3 0 211.8M -635.3M فروش 10:39:22 1401/07/10
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک