سابقه روزانه و لحظه ای معاملات غپینو

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد غپینو : مطابق ماده 3اساسنامه عبارتند از :مبادرت به کلیه فعالیتهای صنعتی ،تولیدی و تجاری وانجام کلیه امور مربوط به آنها صادرات و واردات از هرنوع که باشدوکلیه عملیات مرتبط با آنها. سرمایه گذاری در سایر شرکتها بهر صورتیکه باشد.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
5,013
قیمت پایانی
7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4.1
درصد خالص خرید حقوقی
-8
ارزش معاملات
30.6B
حجم معاملات
128M
خالص خرید حقوقی
-20.4M
خرید حقوقی
11.8M
خرید حقیقی
116M
فروش حقیقی
95.6M
برآیند پول داغ و گروهی
3.9B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 1.5 26 17 2,680 6.49
2,528
5.69
2,509
20,000 892,310 4.1 3.2 34.59 1.56 -22 12.3B 48.6M -10.6M 1.6M 47M 36.4M 3.3B
2 1401/07/04 3 46 15 2,359 3.49
2,374
6.97
2,454
10,250,012 54,310 2.7 3 34.59 0.95 -34 7B 29.4M -9.9M 1.9M 27.5M 17.6M 872M
3 1401/07/02 1.7 31 19 396 0.48
2,294
-0.96
2,261
3,000 96,748 2.2 3.9 34.59 0.78 -7 5.6B 24.4M -1.7M 1.1M 23.3M 21.6M -269.9M
4 1401/06/30 1.9 16 8 189 1.33
2,283
2.53
2,310
25,000 3,000 0.6 0.9 34.59 0.25 -11 1.7B 7.7M -825.7K 1.2M 6.5M 5.6M 150.9M
5 1401/06/29 1 14 15 -78 -2.68
2,253
-3.02
2,245
196,602 188,156 0.8 1.4 34.59 0.33 3 2.3B 10.3M 347.2K 3.7M 6.6M 7M -135.4M
6 1401/06/28 0.9 6 6 -285 -0.43
2,315
-1.42
2,292
30,000 6,300 0.3 0.4 34.59 0.11 35 819.8M 3.6M 1.2M 1.2M 2.3M 3.6M -0
7 1401/06/27 0.8 5 6 -248 -1.27
2,325
-3.18
2,280
23,259 8,154 0.3 0.4 34.59 0.12 28 877.2M 3.8M 1.1M 1.1M 2.7M 3.8M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-16 % 10 11 7 4 23 13 31 -44 -47 2 49
سابقه پول داغ نماد غپینو
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 غپینو 254 6.95 1.74 29.5M 17M 1 5 282.2M 56.4M 11 1 147.2M 123.1M 3.3B خرید 11:24:50 1401/07/06
2 غپینو 254 6.95 1.74 29.5M 17M 1 5 282.2M 56.4M 10 1 141M 123.1M 3B خرید 11:24:50 1401/07/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک