سابقه روزانه و لحظه ای معاملات غنوش

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد غنوش : تولید آبمیوه وکنسانتره مرکبات و نوشیدنی های غیر الکلی و گازدار
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-34
قیمت پایانی
-12
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
9.9
درصد خالص خرید حقوقی
9
ارزش معاملات
61.5B
حجم معاملات
63.8M
خالص خرید حقوقی
39.2K
خرید حقوقی
960K
خرید حقیقی
62.9M
فروش حقیقی
62.9M
برآیند پول داغ و گروهی
-5.4B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.7 23 31 464 0.89
9,100
0.11
9,030
3,575 6,012 1 2.8 63.98 2.91 -3 17B 18.6M -510.1K 116.7K 18.5M 18M -2.5B
2 1401/07/02 0.2 9 39 -314 -4.75
9,020
-4.96
9,000
1,000 10,450,542 0.1 0.4 64.01 0.48 11 2.8B 3.1M 348.3K 348.3K 2.7M 3.1M -369.5M
3 1401/06/30 0.6 12 20 -296 -4.34
9,470
-4.95
9,410
1,000 1,170,709 0.4 1.1 65.01 1.45 3 8.9B 9.4M 313.1K 328.5K 9.1M 9.4M -759.6M
4 1401/06/29 0.9 15 17 -25 -0.90
9,900
-0.20
9,970
28,288 32,498 0.3 0.7 65.01 1.01 0 6.5B 6.6M 24.9K 29.9K 6.5M 6.6M -287.9M
5 1401/06/28 0.8 15 19 137 -0.40
9,990
0.40
10,070
5,000 201 0.3 0.7 65.01 1.1 -2 7.1B 7.1M -137.1K 66.2K 7.1M 6.9M -228.6M
6 1401/06/27 0.8 13 16 -24 -1.47
10,030
-1.77
10,000
7,407 2,277 0.3 0.6 65.01 1.09 0 7.1B 7.1M 23.5K 47K 7M 7.1M -217.3M
7 1401/06/23 0.7 17 24 24 -0.59
10,180
0.29
10,270
5,956 44,000 0.5 0.8 65.01 1.83 0 12.1B 11.9M -23.5K 23.5K 11.9M 11.8M -1B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0.1 % -4 -9 -9 -13 -3 -30 31 -77 -78 3 82
سابقه پول داغ نماد غنوش
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 غنوش 901 -0.11 0.76 22.2M 29.4M 4 1 38.7M 155M 6 19 153.4M 223M -2.5B فروش 12:28:53 1401/07/04
2 غنوش 901 -0.11 0.76 22.2M 29.4M 4 1 38.7M 155M 6 18 153.4M 226.7M -2.4B فروش 12:28:53 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک