سابقه روزانه و لحظه ای معاملات غناب

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد غناب : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
591
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
10.3
درصد خالص خرید حقوقی
-9
ارزش معاملات
19.9B
حجم معاملات
592K
خالص خرید حقوقی
-15.9K
خرید حقوقی
61.5K
خرید حقیقی
531K
فروش حقیقی
515K
برآیند پول داغ و گروهی
-2.4B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1 19 19 0 -2.58
319,150
-2.99
317,800
0 3,646 0.7 1 28.85 1.11 0 2.1B 64.2K -0 0 64.2K 64.2K -0
2 1401/07/11 1.9 44 23 -574 -2.98
327,600
-2.99
327,550
0 53 0.8 0.9 28.85 1.34 23 2.5B 77K 17.5K 21K 56K 73.6K -425.8M
3 1401/07/10 0.1 3 22 0 -0.13
337,650
-2.99
328,000
0 75,489 0 0 28.85 0.02 0 44.1M 1.3K -0 0 1.3K 1.3K -0
4 1401/07/09 0.3 8 28 0 -1.37
338,100
-2.99
332,550
0 41,294 0.1 0.1 28.85 0.24 0 452.6M 13.6K -0 0 13.6K 13.6K -0
5 1401/07/06 0.9 19 21 1,095 2.67
342,800
2.82
343,300
250 950 0.9 0.9 28.85 1.52 -36 3B 87.6K -31.9K 0 87.6K 55.7K -223.5M
6 1401/07/04 1 22 23 -701 -2.54
333,900
0.13
343,050
22 94 1.4 1.5 28.85 2.37 15 4.6B 136.9K 21K 28K 108.9K 129.9K 164.6M
7 1401/07/02 0.5 18 40 771 1.80
342,600
-1.11
332,800
29 269 2.3 2.9 28.85 3.66 -11 7.2B 211.4K -22.5K 12.5K 198.9K 176.4K -1.9B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-2.7 % -6 -7 -3 12 19 46 78 219 -9 0 0
سابقه پول داغ نماد غناب
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 غناب 32,755 -2.99 0.34 38.2M 111.1M 0 2 0 212.9M 0 1 0 212.9M -425.8M فروش 12:26:07 1401/07/11
2 غناب 34,390 2.99 1.92 33.1M 17.2M 12 1 21.5M 223.5M 0 1 0 223.5M -223.5M فروش 09:31:50 1401/07/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک