سابقه روزانه و لحظه ای معاملات غمینو

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد غمینو : تولید انواع فرآورده های غذایی بویژه محصولات آردی و تولید انواع نوشابه
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
150
قیمت پایانی
2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
8.1
درصد خالص خرید حقوقی
32
ارزش معاملات
33.2B
حجم معاملات
48.2M
خالص خرید حقوقی
-208.4K
خرید حقوقی
13.0M
خرید حقیقی
35.2M
فروش حقیقی
35.0M
برآیند پول داغ و گروهی
104.5M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0.8 21 25 -326 0.44
6,900
0.58
6,910
22,896 2,348 0.3 0.5 0 0.68 12 2.8B 4M 472.8K 475K 3.5M 4M -0
2 1401/09/07 0.7 16 23 143 -1.01
6,870
-2.16
6,790
7,437 22,712 0.4 0.7 39.6 0.9 -4 3.7B 5.3M -207.6K 172.4K 5.2M 5M 136.8M
3 1401/09/06 0.9 18 19 197 -0.57
6,940
-0.86
6,920
29,000 1,000 0.4 0.7 39.55 0.86 -6 3.5B 5.1M -283.9K 772.2K 4.3M 4M -208.8M
4 1401/09/05 0.7 12 17 -637 1.01
6,980
0.58
6,950
390 144,180 0.4 0.6 39.5 0.88 18 3.6B 5.2M 0.9M 2.1M 3.1M 4M -173M
5 1401/09/02 0.5 14 27 -1,738 0.00
6,910
-0.87
6,850
100,351 34,069 0.5 0.6 39.45 1.21 35 4.9B 7.1M 2.5M 3.3M 3.8M 6.4M -434.8M
6 1401/09/01 1.2 21 19 2,915 2.83
6,910
4.02
6,990
43,214 46,498 1 1.4 39.23 2.29 -31 9.6B 13.8M -4.2M 2.1M 11.8M 7.5M 784.3M
7 1401/08/30 0.7 13 19 -404 -0.59
6,720
0.00
6,760
42,246 146,659 0.5 0.8 40.18 1.26 8 5.1B 7.6M 600.7K 4.2M 3.4M 4M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-0.4 % -1 0 -1 17 9 1 24 54 -10 2 56
سابقه پول داغ نماد غمینو
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 غمینو 690 0.44 0.85 22.9M 26.9M 2 1 246.1M 492.1M 0 2 246.1M 298.8M -105.5M فروش 10:48:38 1401/09/08
2 غمینو 687 0 0.65 12.2M 18.8M 0 1 0 105.5M 0 1 0 105.5M -105.5M فروش 09:56:34 1401/09/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد