سابقه روزانه و لحظه ای معاملات غمهرا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد غمهرا : تولید مواد غذائی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-804
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.3
درصد خالص خرید حقوقی
51
ارزش معاملات
4.2B
حجم معاملات
4.4M
خالص خرید حقوقی
829.5K
خرید حقوقی
1.1M
خرید حقیقی
3.3M
فروش حقیقی
4.1M
برآیند پول داغ و گروهی
-254M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 2 11 5 124 0.42
9,500
2.85
9,730
9,607 64 0.4 0.6 33.21 0.11 -35 352.2M 366.7K -130K 0 366.7K 236.7K -0
2 1401/07/11 2.6 13 5 16 -0.11
9,460
0.11
9,480
15,678 1,000 0.2 0.2 33.21 0.05 -11 152.4M 162.1K -17K 8.9K 153.2K 136.1K -0
3 1401/07/10 0.7 19 27 -65 -1.76
9,470
-3.32
9,320
10,000 1,000 0.9 1.3 33.21 0.28 8 855.1M 0.9M 69K 69K 844.5K 0.9M -137.4M
4 1401/07/09 0.6 10 18 -136 -1.83
9,640
-4.99
9,330
774,183 20,000 0.9 1.5 33.21 0.26 16 824M 867.1K 141.5K 207.9K 659.2K 800.7K -116.6M
5 1401/07/06 1.3 18 14 34 0.82
9,820
1.64
9,900
51,400 490 0.5 0.9 33.21 0.16 -6 540.4M 542.3K -34.5K 0 542.3K 507.8K -0
6 1401/07/04 1.4 19 13 4 0.52
9,740
1.65
9,850
3,000 10,711 0.6 0.6 33.21 0.17 -1 559.2M 570K -4.4K 25K 545K 540.7K -0
7 1401/07/02 0.2 4 27 -780 -3.10
9,690
-5.00
9,500
10,000 2,000 1 0.9 33.21 0.3 80 1B 1M 804.9K 808.1K 194.4K 1M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
18.8 % -1 -3 -5 -16 -9 -37 6 -82 -83 10 76
سابقه پول داغ نماد غمهرا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 غمهرا 920 -4.56 0.66 19.3M 29.2M 5 1 27.5M 137.4M 0 1 0 137.4M -137.4M فروش 11:49:35 1401/07/10
2 غمهرا 933 -4.99 0.56 9.9M 17.8M 4 1 21.4M 116.6M 0 1 0 116.6M -116.6M فروش 12:29:49 1401/07/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک