سابقه روزانه و لحظه ای معاملات غشهد

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد غشهد : تولید آبمیوه و کنسانتره
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
1,928
قیمت پایانی
9
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
12.8
درصد خالص خرید حقوقی
-23
ارزش معاملات
25.4B
حجم معاملات
44.4M
خالص خرید حقوقی
-3.4M
خرید حقوقی
1.3M
خرید حقیقی
43.1M
فروش حقیقی
39.7M
برآیند پول داغ و گروهی
1.5B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 1.2 11 10 -12 0.34
5,870
0.68
5,890
22,446 1,551 0.1 0.1 0 0.2 3 403.7M 680.7K 20.6K 21.9K 658.7K 679.3K -0
2 1401/09/07 2.2 50 23 -96 2.09
5,850
3.66
5,940
1,000 40,000 1 1.2 40.84 2.55 2 5B 8.5M 164.5K 260.5K 8.3M 8.5M 120.6M
3 1401/09/06 1 18 18 -300 -0.69
5,730
-1.21
5,700
5,810 32,700 0.4 0.5 40.85 0.97 16 1.9B 3.3M 523.5K 594.5K 2.7M 3.2M -107.8M
4 1401/09/05 1.3 22 18 190 1.94
5,770
1.77
5,760
6,140 34,091 0.7 1 41.29 1.76 -5 3.5B 6.1M -329.3K 150.4K 5.9M 5.6M 275.4M
5 1401/09/02 1.7 43 25 132 0.00
5,660
1.06
5,720
77,851 406,827 0.9 1.5 41.99 2.16 -3 4.3B 7.5M -232.9K 154K 7.4M 7.1M 391.5M
6 1401/09/01 1.1 24 22 -22 0.53
5,660
0.36
5,650
5,298 8,568 1 2.3 42.52 2.34 0 4.7B 8.3M 38K 103.8K 8.2M 8.3M 554.7M
7 1401/08/30 4.9 92 19 2,036 4.65
5,630
4.83
5,640
8,705,449 10,000 1.1 5.2 43.5 2.8 -36 5.6B 10M -3.6M 0 10M 6.3M 242.3M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-7.7 % 2 4 10 -5 24 29 9 47 -13 6 57
سابقه پول داغ نماد غشهد
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 غشهد 581 1.4 1.61 48.7M 30.3M 1 3 233M 77.6M 2 1 315.3M 255M 120.6M خرید 10:41:49 1401/09/07
2 غشهد 579 1.05 1.67 45.7M 27.3M 1 1 397.5M 395.5M 1 1 397.5M 255M -112.4M خرید 10:19:38 1401/09/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد