سابقه روزانه و لحظه ای معاملات غشاذر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد غشاذر : 1)تهیه تولید و توزیع شیر و فرآورده های آن، آبمیوه و سایر فرآوده های غذایی پاستوریزه و استریلیزه
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
1,083
قیمت پایانی
6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
8.3
درصد خالص خرید حقوقی
-96
ارزش معاملات
9.7B
حجم معاملات
18.3M
خالص خرید حقوقی
-1.9M
خرید حقوقی
1.6M
خرید حقیقی
16.7M
فروش حقیقی
14.8M
برآیند پول داغ و گروهی
-281.2M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1.8 19 11 557 4.20
5,700
5.67
5,780
747 71,492 1.5 1.9 17.92 1.83 -24 2.3B 4M -1M 37.2K 4M 3M -0
2 1401/07/11 1.6 23 14 331 4.19
5,470
4.76
5,500
14,200 30,220 1.5 1.8 17.92 1.74 -16 2.1B 3.8M -605.3K 0 3.8M 3.2M -0
3 1401/07/10 1.8 20 11 357 2.94
5,250
5.29
5,370
50,000 207,103 1.3 1.9 17.92 1.41 -22 1.6B 3.1M -679.2K 71.3K 3M 2.4M -0
4 1401/07/09 3.2 21 7 460 0.79
5,100
1.78
5,150
11,240 39,108 0.9 1.7 17.92 1.03 -40 1.2B 2.3M -0.9M 20.6K 2.2M 1.3M -0
5 1401/07/06 2.5 11 4 50 0.40
5,060
1.59
5,120
29,651 2,395 0.2 0.3 17.92 0.21 -21 240.2M 465.2K -98.4K 0 465.2K 366.9K -0
6 1401/07/04 2.3 15 7 45 0.20
5,040
0.80
5,070
23,836 514 0.3 0.6 17.92 0.36 -11 404.6M 797.3K -88.9K 9.7K 787.5K 698.6K -0
7 1401/07/02 0.8 17 21 -717 -6.51
5,030
-6.88
5,010
0 3,040 1.3 4.4 17.92 1.71 38 1.9B 3.8M 1.4M 1.5M 2.3M 3.7M -281.2M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-10.5 % 12 13 6 21 40 15 28 -5 -11 9 71
سابقه پول داغ نماد غشاذر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 غشاذر 501 -6.88 0.58 11.2M 19.5M 11 1 7.7M 140.6M 0 2 0 140.6M -281.2M فروش 10:12:35 1401/07/02
2 غشاذر 501 -6.88 0.58 11.2M 19.5M 11 1 7.7M 140.6M 0 1 0 140.6M -140.6M فروش 10:12:35 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک