سابقه روزانه و لحظه ای معاملات غدشت

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد غدشت : تولید انواع مواد غذائی وآشامیدنی به جز قند وشکر و کنسرو
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-329
قیمت پایانی
-28
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
12.7
درصد خالص خرید حقوقی
2
ارزش معاملات
68.9B
حجم معاملات
20.2M
خالص خرید حقوقی
97K
خرید حقوقی
100K
خرید حقیقی
20.1M
فروش حقیقی
20.2M
برآیند پول داغ و گروهی
-8.2B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.5 23 47 -90 -4.64
31,050
-4.98
30,940
0 2,039,051 1.3 1.4 23.05 2.62 1 12.8B 4.1M 29K 32K 4.1M 4.1M -505M
2 1401/07/11 0.6 19 30 -10 -2.75
32,560
-4.99
31,810
0 1,136,841 0.8 1 23.05 1.7 0 8.7B 2.7M 3K 3K 2.7M 2.7M -1.5B
3 1401/07/10 0.8 22 27 0 -4.18
33,480
-4.98
33,200
0 418,547 0.8 0.9 23.05 1.77 0 9.3B 2.8M -0 0 2.8M 2.8M -862.6M
4 1401/07/09 0.7 27 41 -210 -2.43
34,940
-5.00
34,020
0 90,985 2.6 4 23.05 5.09 1 28B 8M 60K 60K 7.9M 8M -3.6B
5 1401/07/06 0.1 14 121 0 -4.99
35,810
-4.99
35,810
0 2,685,123 0.3 0.4 23.05 0.6 0 3.4B 0.9M -0 0 0.9M 0.9M -185.2M
6 1401/07/04 0.1 10 128 0 -4.99
37,690
-4.99
37,690
1,000 3,055,314 0.1 0.1 23.05 0 0 1.4B 373.9K -0 0 373.9K 373.9K -105M
7 1401/07/02 0.5 21 42 -20 -3.99
39,670
-4.99
39,260
1,000 1,573,204 0.4 0.4 0 0.87 0 5.4B 1.4M 5K 5K 1.4M 1.4M -1.4B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0.5 % -11 -13 -21 -29 8 13 177 45 -33 10 64
سابقه پول داغ نماد غدشت
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 غدشت 3,094 -4.98 0.54 24.3M 45.2M 2 1 57M 113.9M 0 3 22.5M 237.2M -505M فروش 10:16:19 1401/07/12
2 غدشت 3,094 -4.98 0.55 25.8M 46.9M 83 6 22.5M 311.1M 0 2 22.5M 250.9M -391M فروش 10:00:12 1401/07/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک