سابقه روزانه و لحظه ای معاملات غالبر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد غالبر : تولید فرآورده های لبنی و آبمیوه
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-73
قیمت پایانی
-6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.9
درصد خالص خرید حقوقی
14
ارزش معاملات
3.7B
حجم معاملات
4.4M
خالص خرید حقوقی
85.7K
خرید حقوقی
124K
خرید حقیقی
4.3M
فروش حقیقی
4.4M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.7 7 10 0 0.36
8,410
0.95
8,460
2,552 2,640 0.5 0.7 49.66 0.21 0 402.6M 474.7K -0 0 474.7K 474.7K -0
2 1401/07/04 1 9 9 -6 -0.12
8,380
0.12
8,400
33,689 2,222 0.7 1.1 49.66 0.3 1 574.2M 687.4K 7.4K 39.4K 648K 655.4K -0
3 1401/07/02 1 6 6 -13 -0.83
8,390
-3.66
8,150
4,429 1,439 0.4 0.6 49.66 0.19 4 347.2M 424.6K 15.8K 20K 404.6K 420.4K -0
4 1401/06/30 0.7 6 8 -23 -1.05
8,460
-3.04
8,290
11,202 10,000 0.5 0.8 49.67 0.26 5 496.5M 597.8K 27.6K 30K 567.8K 595.4K -0
5 1401/06/29 0.5 8 16 0 -2.62
8,550
-4.33
8,400
4,915 18,347 0.9 1.6 49.67 0.46 0 887.7M 1.1M -0 0 1.1M 1.1M -0
6 1401/06/28 0.8 9 12 -31 -1.46
8,780
-3.82
8,570
600 2,076 0.8 1.3 49.67 0.36 4 720.5M 833.2K 35K 35K 798.2K 833.2K -0
7 1401/06/27 1.3 8 6 0 -0.34
8,910
-0.78
8,870
1,385 422 0.3 0.4 49.67 0.15 0 301.9M 343.7K -0 0 343.7K 343.7K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
1.9 % 0 -1 -6 -3 -1 -13 -7 -32 -40 6 73
سابقه پول داغ نماد غالبر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 غالبر 937 0.54 0.89 11.4M 12.8M 1 4 101.4M 25.4M 2 1 122.5M 153.6M 91.5M خرید 12:29:04 1401/06/12
2 غالبر 931 -0.11 0.97 9.9M 10.1M 5 1 30.7M 153.6M 1 1 143.7M 153.6M -10M فروش 12:02:52 1401/06/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک