سابقه روزانه و لحظه ای معاملات صنم

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد صنم : سرمایه گذاری در اوراق بهادار سرمایه گذاری در اوراق بهادار سرمایه گذاری در اوراق بهادار سرمایه گذاری در اوراق بهادار سرمایه گذاری در اوراق بهادار سرمایه گذاری در اوراق بهادار سرمایه گذاری در اوراق بهادار سرمایه گذاری در اوراق بهادار سرمایه گذاری در اوراق بهادار سرمایه گذاری در اوراق بهادار
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-314
قیمت پایانی
-2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2
درصد خالص خرید حقوقی
308
ارزش معاملات
677M
حجم معاملات
644K
خالص خرید حقوقی
301.1K
خرید حقوقی
436K
خرید حقیقی
208K
فروش حقیقی
509K
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.1 0 4 -10 0.01
10,445
0.01
10,445
5,389 500 0.1 0.1 5.68 0.04 95 10.5M 10.1K 9.6K 9.6K 478 10.1K -0
2 1401/07/11 0 0 7 -29 0.04
10,444
-0.10
10,430
14,830 1,974 0.3 0.2 5.68 0.1 98 29.8M 28.5K 28K 28K 532 28.5K -0
3 1401/07/10 1.1 10 9 -61 -0.16
10,453
-0.19
10,450
7,656 1,475 0.8 0.6 5.72 0.24 86 70.9M 67.9K 58.3K 58.3K 9.5K 67.9K -0
4 1401/07/09 0 1 34 -205 -1.47
10,480
-1.84
10,440
25,000 2,000 2.4 2.2 5.76 0.69 99 207.4M 197.9K 195.6K 195.6K 2.3K 197.9K -0
5 1401/07/06 5.2 34 7 68 0.89
10,636
1.48
10,698
5,000 470 0.9 1.2 5.75 0.33 -68 100.6M 94.6K -64K 0 94.6K 30.6K -0
6 1401/07/04 8.2 14 2 74 0.38
10,541
-0.39
10,460
4,018 37,963 0.7 1.2 5.74 0 -89 83.1M 78.9K -70.4K 485 78.4K 8K -0
7 1401/07/02 0.2 3 19 -151 -1.34
10,498
-1.86
10,443
500 500 1.6 3.5 0 0.57 87 174.2M 165.9K 143.9K 143.9K 22K 165.9K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
46.8 % 0 -2 -2 -4 -3 -7 -3 4 -13 0 0
سابقه پول داغ نماد صنم
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
پول داغ برای این نماد یافت نشد!
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک