سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شیران

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شیران : تولید مواد اولیه شوینده ها
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-14,804
قیمت پایانی
-6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1
درصد خالص خرید حقوقی
416
ارزش معاملات
25.3B
حجم معاملات
29.9M
خالص خرید حقوقی
17.5M
خرید حقوقی
18.1M
خرید حقیقی
11.8M
فروش حقیقی
29.3M
برآیند پول داغ و گروهی
-2.3B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.4 5 12 -1,299 -0.12
8,300
0.12
8,320
650 650 0.4 0.4 14.89 0.07 80 1.6B 2M 1.6M 1.6M 403.4K 2M -0
2 1401/07/11 0.5 7 14 -1,811 0.36
8,310
0.36
8,310
4,993 9,724 0.6 0.6 14.9 0.1 77 2.4B 2.8M 2.2M 2.2M 627.6K 2.8M -473.5M
3 1401/07/10 0.3 7 21 -5,383 -0.48
8,280
0.84
8,390
800 26,967 1.7 1.5 14.91 0.26 88 6.1B 7.4M 6.5M 6.5M 872K 7.4M -350.7M
4 1401/07/09 0.5 13 24 -1,303 -5.35
8,320
-5.57
8,300
35,001 57,780 1.7 1.9 14.91 0.25 22 5.9B 7.2M 1.6M 1.6M 5.6M 7.2M -1.4B
5 1401/07/06 1 16 16 -862 0.46
8,790
0.11
8,760
1,100 14,947 0.8 0.8 14.92 0.12 29 3B 3.3M 1M 1.5M 1.9M 2.8M -0
6 1401/07/04 0.4 7 16 -3,325 0.23
8,750
0.80
8,800
580 180,671 1 1.2 14.92 0.15 86 3.9B 4.4M 3.8M 3.8M 625.1K 4.4M -131.9M
7 1401/07/02 0.7 10 13 -821 -0.80
8,730
-4.20
8,430
2,000 777 0.6 0.8 14.93 0.1 34 2.4B 2.8M 0.9M 0.9M 1.8M 2.8M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
58.7 % 0 -6 -4 -8 -11 -20 -55 -67 -68 1 13
سابقه پول داغ نماد شیران
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شیران 830 0.24 0.31 4.5M 14.4M 1 1 810.1K 166.8M 0 3 0 157.8M -473.5M فروش 11:10:37 1401/07/11
2 شیران 848 2.42 0.44 6.2M 14.2M 0 1 0 153.3M 0 2 0 153.3M -306.7M فروش 09:18:21 1401/07/11
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک