سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شیراز

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شیراز : احداث،راه اندازی وبهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید ،بازاریابی،فروش،صدور محصولات پتروشیمی،ذخیره،واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد معدنی،شیمیایی و پتروشیمیایی و فراوردهای فرعی ومشتقات ذیربط آنها
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-5,117
قیمت پایانی
-3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.6
درصد خالص خرید حقوقی
135
ارزش معاملات
23.6B
حجم معاملات
3.4M
خالص خرید حقوقی
748.7K
خرید حقوقی
2.1M
خرید حقیقی
1.4M
فروش حقیقی
2.1M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.9B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 1 16 16 79 0.18
68,450
1.13
69,100
3,500 120 0.2 0.3 11.43 0.02 -9 0.9B 134.2K -11.6K 10K 124.2K 112.6K 134.7M
2 1401/07/04 0.3 11 37 -2,504 -0.18
68,330
1.97
69,800
500 350 0.7 1 11.43 0.09 68 3.7B 536.1K 366.5K 423.7K 112.4K 478.9K -570.4M
3 1401/07/02 0.4 8 22 -644 -0.64
68,450
-4.91
65,510
200 16,845 0.3 0.3 11.43 0.04 37 1.7B 256.1K 94K 94.4K 161.7K 255.7K -293.2M
4 1401/06/30 0.2 13 77 -2,990 -1.19
68,890
-1.97
68,350
100 1,000 1.2 1.1 11.43 0.16 46 6.4B 0.9M 434.1K 694.6K 244.6K 678.7K -1.2B
5 1401/06/29 0.7 13 20 44 -0.54
69,720
-1.78
68,850
490 20,648 0.7 0.7 11.43 0.1 -1 4.1B 589.1K -6.3K 447.5K 141.6K 135.3K -0
6 1401/06/28 0.7 17 25 -396 -0.04
70,100
-0.43
69,830
80 35,000 0.3 0.3 11.43 0.05 21 1.9B 275.4K 56.6K 183.5K 91.9K 148.5K -486.9M
7 1401/06/27 1.3 46 35 1,294 -0.27
70,130
-0.31
70,100
280 40,400 0.9 0.8 11.43 0.12 -27 4.9B 693.5K -184.6K 218.8K 474.7K 290.1K 490.5M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
21.9 % 0 -1 -3 -4 2 -6 4 -19 -31 1 2
سابقه پول داغ نماد شیراز
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شیراز 6,990 2.3 1.1 14.2M 12.9M 1 4 134.7M 33.7M 1 0 134.7M 0 134.7M خرید 10:06:51 1401/07/06
2 شیراز 6,843 -0.03 0.3 10.8M 36.3M 0 1 0 123.2M 0 3 0 114.1M -570.4M فروش 11:57:44 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک