سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شکف

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شکف : تولید محصولات شوینده
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
0
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0
درصد خالص خرید حقوقی
0
ارزش معاملات
34.6M
حجم معاملات
10.3K
خالص خرید حقوقی
-0
خرید حقوقی
خرید حقیقی
10.3K
فروش حقیقی
10.3K
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0 0 0 0 0.00
34,700
-1.87
34,050
0 381,465 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 -0
2 1401/09/07 0.5 2 4 0 0.00
34,700
-1.87
34,050
0 401,907 0.1 0.6 22.41 0 0 3.9M 1.1K -0 0 1.1K 1.1K -0
3 1401/09/06 0.3 2 7 0 0.00
34,700
-1.87
34,050
0 325,881 0.2 1.3 22.41 0 0 6.6M 2K -0 0 2K 2K -0
4 1401/09/05 0.2 3 19 0 -0.14
34,700
-3.88
33,400
0 222,753 0.5 11.5 22.41 0.01 0 18.9M 5.7K -0 0 5.7K 5.7K -0
5 1401/09/02 0.5 1 1 0 0.00
34,750
-1.87
34,100
0 393,889 0 0.2 22.41 0 0 1.1M 325 -0 0 325 325 -0
6 1401/09/01 0.3 1 2 0 0.00
34,750
-1.87
34,100
0 413,317 0.1 0.4 22.41 0 0 2M 591 -0 0 591 591 -0
7 1401/08/30 1 2 2 0 0.00
34,750
-1.87
34,100
0 102,067 0.1 0.4 22.41 0 0 2M 600 -0 0 600 600 -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0 % 0 0 0 -6 -7 -2 -30 -64 -64 31 54
سابقه پول داغ نماد شکف
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شکف 3,625 1.97 0.32 31.1M 97M 7 1 45.6M 337.1M 0 1 0 337.1M -337.1M فروش 09:24:48 1401/06/13
2 شکف 3,400 -1.88 3.6 137.4M 38.2M 1 16 680M 42.5M 1 0 680M 0 680M خرید 10:52:03 1401/05/30
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد