سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شکبیر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شکبیر : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-952
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.2
درصد خالص خرید حقوقی
349
ارزش معاملات
1.6B
حجم معاملات
229K
خالص خرید حقوقی
131.3K
خرید حقوقی
137K
خرید حقیقی
92.0K
فروش حقیقی
223K
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.3 3 11 -105 -0.07
72,400
-2.69
70,500
172 362 0.8 0.9 2.4 0 50 205.5M 29.1K 14.5K 14.5K 14.6K 29.1K -0
2 1401/07/02 0.1 3 24 -469 -0.14
72,450
-2.96
70,400
0 1,000 2.4 3.2 0 0.09 83 547.9M 77.8K 64.8K 64.8K 13K 77.8K -0
3 1401/06/30 0.3 2 7 -73 -0.07
72,550
-2.75
70,600
75 4,201 0.6 0.9 2.4 0.02 49 144.7M 20.5K 10K 10K 10.5K 20.5K -0
4 1401/06/29 0.4 2 6 -36 0.00
72,600
-2.62
70,700
561 1,000 0.3 0.6 2.4 0.02 38 92.4M 13.1K 5K 5K 8.1K 13.1K -0
5 1401/06/28 0.2 2 9 -138 -0.07
72,600
-1.72
71,400
32 167 0.6 1.1 2.4 0.03 72 186.3M 26.2K 19K 19K 7.2K 26.2K -0
6 1401/06/27 0.3 3 13 -90 -0.07
72,650
-2.20
71,100
200 109,899 0.8 1.5 2.4 0.04 38 231.8M 32.6K 12.3K 17.3K 15.2K 27.6K -0
7 1401/06/23 0.3 4 13 -41 -0.07
72,700
-2.13
71,200
3,200 500 0.7 1.7 2.4 0.03 19 214.1M 29.9K 5.6K 6.5K 23.4K 29K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
57.3 % 0 0 0 0 0 -14 -14 -22 -30 6 14
سابقه پول داغ نماد شکبیر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شکبیر 8,385 0.12 0.32 9.5M 29.6M 1 1 27.1M 111M 0 1 0 111M -111M فروش 09:08:14 1401/04/13
2 شکبیر 8,260 -1.43 0.29 8M 27.8M 7 1 23.6M 165.2M 0 1 0 165.2M -165.2M فروش 11:51:00 1401/04/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک