سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شپنا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شپنا : انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدرو کربورها،ساختن فرآورده های نفتی از قبیل بنزین ،نفت سفید،نفت گاز،نفت کوره و سایر مشتقات و فرآورده های جانبی.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-48,830
قیمت پایانی
-9
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.6
درصد خالص خرید حقوقی
134
ارزش معاملات
234B
حجم معاملات
426M
خالص خرید حقوقی
88.8M
خرید حقوقی
107M
خرید حقیقی
319M
فروش حقیقی
408M
برآیند پول داغ و گروهی
-42.5B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.7 15 22 -3,460 1.53
5,320
2.48
5,370
213,989 52,050 1 0.9 37.66 0.08 11 32.1B 60.3M 6.5M 10M 50.3M 56.8M -2.9B
2 1401/07/02 0.5 13 27 -12,198 -4.38
5,240
-5.47
5,180
20,635 10,000 1.6 1.9 37.66 0.14 23 53.8B 102.7M 23.3M 26M 76.7M 100M -13.6B
3 1401/06/30 0.7 14 21 -5,429 -1.79
5,480
-1.08
5,520
2,807 253,774 0.8 1.1 37.66 0.08 18 29.7B 54.2M 9.9M 12.3M 41.9M 51.8M -4B
4 1401/06/29 0.8 17 21 -6,769 -1.24
5,580
-1.42
5,570
266,361 331,269 0.8 1.1 37.66 0.08 22 30.6B 54.9M 12.1M 16.4M 38.5M 50.6M 1.8B
5 1401/06/28 0.9 14 15 -2,651 -0.18
5,650
-0.88
5,610
1,000 13,132 0.5 0.7 37.66 0.05 13 21.2B 37.4M 4.7M 8.5M 28.9M 33.6M 26.1M
6 1401/06/27 0.7 16 25 -15,710 -2.41
5,660
-2.59
5,650
113,655 856,929 1.2 1.8 37.66 0.12 32 48.6B 85.9M 27.8M 29.5M 56.5M 84.2M -24.6B
7 1401/06/23 0.8 11 15 -2,614 -0.68
5,800
-1.03
5,780
102,622 103,920 0.4 0.5 37.66 0.04 15 18B 31M 4.5M 4.6M 26.4M 30.9M 783.1M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
20.8 % -3 -6 -9 -14 -19 -21 -24 -59 -64 3 16
سابقه پول داغ نماد شپنا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شپنا 537 2.48 0.68 15.3M 22.4M 2 17 113.6M 13.4M 6 15 114.9M 158.9M -2.9B خرید 12:25:03 1401/07/04
2 شپنا 536 2.29 0.67 15.1M 22.6M 1 4 112.1M 28M 5 15 115.3M 158.9M -3.1B خرید 12:21:51 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک