سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شپدیس

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شپدیس : احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانهجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش ، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-2,192
قیمت پایانی
-3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.5
درصد خالص خرید حقوقی
66
ارزش معاملات
82.1B
حجم معاملات
4.4M
خالص خرید حقوقی
129.9K
خرید حقوقی
1.6M
خرید حقیقی
2.9M
فروش حقیقی
3.0M
برآیند پول داغ و گروهی
-4.2B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1 20 21 369 0.10
183,410
0.40
183,970
300 2,394 0.3 0.4 15.49 0.03 -7 5.3B 288.7K -20.1K 105K 183.8K 163.7K 90.3M
2 1401/07/11 0.5 14 30 -2,180 -0.20
183,230
-0.53
182,610
784 400 0.4 0.5 15.49 0.04 31 7.1B 389.9K 118.9K 237K 152.9K 271.9K -694.3M
3 1401/07/10 0.7 17 25 -2,120 -0.08
183,590
-0.06
183,630
64 542 0.4 0.4 15.49 0.04 29 7.4B 402.5K 115.5K 209.3K 193.2K 308.7K -782.9M
4 1401/07/09 0.4 18 43 -6,416 -1.90
183,740
-1.87
183,800
271 37,268 0.7 0.9 15.49 0.08 45 14.1B 768.6K 349.2K 485.3K 283.4K 632.6K -4.7B
5 1401/07/06 0.9 40 45 9,750 1.34
187,300
0.64
186,000
422 18,010 1 1.5 15.49 0.12 -46 21B 1.1M -520.5K 125.6K 1M 474.5K 3.2B
6 1401/07/04 0.7 31 48 673 0.49
184,820
0.24
184,350
5,737 5,000 0.6 1.2 15.49 0.09 -5 14.9B 808.7K -36.4K 215.2K 593.5K 557K 659.6M
7 1401/07/02 0.6 19 32 -2,268 -2.34
183,910
-3.62
181,500
136 3,304 0.5 1 15.49 0.07 19 12.2B 664.1K 123.3K 194.9K 469.2K 592.5K -2.1B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
2.9 % 0 -2 -3 -7 -2 13 9 -3 -10 2 3
سابقه پول داغ نماد شپدیس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شپدیس 18,400 0.42 0.97 20.3M 20.9M 0 1 0 122.9M 2 2 153.9M 131.3M 90.3M فروش 12:29:49 1401/07/12
2 شپدیس 18,263 -0.33 1.09 24.4M 22.4M 4 1 36.5M 146.1M 2 1 153.9M 134.1M 213.2M فروش 09:53:52 1401/07/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک