سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شپاس

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شپاس : تولیدو توزیع قیر
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-402
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.5
درصد خالص خرید حقوقی
182
ارزش معاملات
1.3B
حجم معاملات
979K
خالص خرید حقوقی
292.5K
خرید حقوقی
377K
خرید حقیقی
602K
فروش حقیقی
894K
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.7 5 7 -100 -0.07
13,710
0.00
13,720
6,500 842 0.8 1 8.73 0.07 47 212.4M 155.8K 72.6K 82.8K 72.9K 145.6K -0
2 1401/07/02 0.7 7 11 -184 -0.80
13,720
-4.05
13,270
3,944 687 1.4 2.3 8.73 0.13 51 350.9M 262.1K 133.9K 148.5K 113.5K 247.5K -0
3 1401/06/30 1.9 6 3 -17 0.00
13,830
0.00
13,830
272 5,000 0.3 0.4 8.73 0.03 19 89.5M 64.8K 12.3K 22.7K 42K 54.3K -0
4 1401/06/29 0.8 8 10 -40 -0.36
13,830
0.00
13,880
105 41,160 1.1 1.7 8.73 0.11 13 310.9M 227.9K 29.1K 78.5K 149.4K 178.5K -0
5 1401/06/28 1.1 8 7 -34 -0.07
13,880
-0.07
13,880
17,310 95,647 0.7 1.1 8.73 0.07 17 197.1M 142.8K 24.5K 24.5K 118.3K 142.8K -0
6 1401/06/27 1.1 3 3 -20 -0.07
13,890
-1.08
13,750
601 800 0.3 0.4 8.73 0.02 28 70.2M 51K 14.4K 14.4K 36.5K 51K -0
7 1401/06/23 0.9 4 5 -8 -0.07
13,900
-0.14
13,890
1,500 510 0.4 0.5 8.73 0.04 7 102.4M 74.6K 5.6K 5.6K 69.1K 74.6K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
29.9 % -1 -1 -2 -3 2 -23 -21 -29 -40 2 40
سابقه پول داغ نماد شپاس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شپاس 1,349 -4.93 0.5 8.6M 17.2M 10 1 4M 269.8M 0 1 0 269.8M -269.8M فروش 12:29:51 1401/06/07
2 شپاس 1,349 -4.93 0.42 8.6M 20.4M 2 1 8.1M 128M 0 1 0 128M -128M فروش 12:30:04 1401/06/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک