سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شپارس

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شپارس : محصولات شوینده و بهداشتی و آرایشی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
18
قیمت پایانی
-6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.7
درصد خالص خرید حقوقی
-2
ارزش معاملات
2.8B
حجم معاملات
6.6M
خالص خرید حقوقی
-46.3K
خرید حقوقی
125K
خرید حقیقی
6.5M
فروش حقیقی
6.4M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1.4 6 4 0 -0.26
4,167
-1.87
4,100
3,726 134,868 0.1 0.4 29.49 0.12 0 154.1M 378K -0 0 378K 378K -0
2 1401/07/11 0.9 10 12 54 -1.49
4,178
-4.81
4,037
9,011 5,313 0.5 1.3 29.49 0.39 -10 517.9M 1.3M -130K 20K 1.3M 1.1M -0
3 1401/07/10 0.8 7 9 0 -1.17
4,241
-4.40
4,102
700 255 0.3 0.8 29.49 0.28 0 373.4M 0.9M -0 0 0.9M 0.9M -0
4 1401/07/09 0.9 7 8 9 -1.29
4,291
-4.99
4,130
14,482 84,000 0.4 0.9 29.49 0.34 -2 456.2M 1.1M -21.3K 0 1.1M 1.1M -0
5 1401/07/06 1.3 8 6 0 0.30
4,347
0.62
4,361
500 4,549 0.4 0.9 29.49 0.33 0 475M 1.1M -0 0 1.1M 1.1M -0
6 1401/07/04 0.8 6 7 -46 -0.78
4,334
-4.03
4,192
5,000 26,950 0.4 0.8 29.49 0 10 437.4M 1M 105K 105K 0.9M 1M -0
7 1401/07/02 1.2 7 6 0 -0.84
4,368
-4.86
4,191
67,371 1,800 0.3 0.6 0 0.26 0 360.6M 847.1K -0 0 847.1K 847.1K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-0.7 % -3 -4 -7 -7 0 -13 -35 -64 -66 4 51
سابقه پول داغ نماد شپارس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شپارس 426 -4.97 0.77 12.5M 16.3M 15 1 14.2M 213.2M 0 1 0 213.2M -213.2M فروش 09:47:33 1401/06/30
2 شپارس 452 -3.96 0.91 10.8M 11.9M 2 1 58.1M 116.3M 1 1 202.6M 116.3M 86.4M فروش 11:50:04 1401/06/22
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک