سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شلعاب

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شلعاب : تولید، خرید و فروش انواع لعاب ، انگوب ، فریت و رنگ و سایر فرآورده های سرامیکی و مواداولیه مرتبط و وابسته ، تحقیق و نوآوری در زمینه طراحی و کاربری لعاب برای تولید کاشی و انواع محصولات سرامیکی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-444
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.3
درصد خالص خرید حقوقی
58
ارزش معاملات
5.1B
حجم معاملات
10.8M
خالص خرید حقوقی
1M
خرید حقوقی
1.1M
خرید حقیقی
9.7M
فروش حقیقی
10.7M
برآیند پول داغ و گروهی
48.1M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 1 11 11 -16 0.89
4,642
1.11
4,652
20,637 19,571 0.8 1.4 55.3 0.56 2 867M 1.9M 34.5K 53.6K 1.8M 1.8M -0
2 1401/07/04 1 5 5 -42 0.00
4,601
0.00
4,601
2,820 5,597 0.3 0.5 55.3 0.23 12 350.2M 761.1K 90.4K 90.4K 670.7K 761.1K -0
3 1401/07/02 0.5 9 18 -244 -3.64
4,601
-4.98
4,537
0 1,597,428 1 1.6 55.39 0.73 22 1.1B 2.4M 530K 530K 1.9M 2.4M 48.1M
4 1401/06/30 1.5 8 5 0 -0.23
4,775
-0.17
4,778
7,900 1,634 0.3 0.4 55.39 0.24 0 370.4M 781.2K -333 0 781.2K 780.8K -0
5 1401/06/29 1.4 9 6 -65 0.15
4,786
0.02
4,780
41,521 18,957 0.4 0.3 55.4 0.32 13 516.1M 1.1M 136K 136K 0.9M 1.1M -0
6 1401/06/28 1.3 11 9 -37 -0.38
4,779
-0.54
4,771
3,800 11,000 0.6 0.5 55.4 0.49 5 769.4M 1.6M 77.6K 130.7K 1.5M 1.6M -0
7 1401/06/27 1.5 14 10 -41 -1.90
4,797
-2.66
4,760
10,000 12,512 0.7 0.7 55.42 0.7 4 1.1B 2.3M 85K 171K 2.1M 2.2M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
8.8 % 1 -3 -5 -6 -2 -7 -1 -44 -45 12 59
سابقه پول داغ نماد شلعاب
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شلعاب 454 -4.98 0.31 8.9M 28.7M 1 2 162.6M 81.3M 1 1 162.6M 114.5M 48.1M خرید 10:31:16 1401/07/02
2 شلعاب 454 -4.98 0.28 5.5M 19.5M 5 1 7.5M 114.5M 0 1 0 114.5M -114.5M فروش 09:51:17 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک