سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شفن

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شفن : موضوع فعالیت شرکت،احداث , راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی ، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی و صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه .
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-7,450
قیمت پایانی
-11
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.7
درصد خالص خرید حقوقی
173
ارزش معاملات
27.1B
حجم معاملات
52.0M
خالص خرید حقوقی
14.1M
خرید حقوقی
14.7M
خرید حقیقی
37.2M
فروش حقیقی
51.4M
برآیند پول داغ و گروهی
-2.1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.7 7 11 -195 -0.79
5,050
-1.77
5,000
15,530 3,000 0.5 0.6 9.72 0.14 9 2.1B 4.2M 386.7K 386.7K 3.8M 4.2M -0
2 1401/07/11 0.5 9 16 -892 -1.36
5,090
-3.10
5,000
8,500 91,340 1 1 9.72 0.26 22 4B 7.9M 1.8M 2M 5.9M 7.6M -757.4M
3 1401/07/10 0.6 7 11 -2,045 -1.15
5,160
-2.87
5,070
30,097 55,665 0.9 0.9 9.72 0.24 54 3.7B 7.3M 4M 4.2M 3.1M 7.1M -0
4 1401/07/09 0.4 6 14 -736 -3.15
5,220
-6.31
5,050
1,000 2,000 0.9 0.8 9.72 0.26 18 4B 7.8M 1.4M 1.4M 6.4M 7.8M -312.3M
5 1401/07/06 0.7 8 12 -69 0.37
5,390
-0.19
5,360
46,787 11,669 0.7 0.6 9.72 0.21 2 3.4B 6.2M 127.4K 227.4K 6M 6.1M 149.8M
6 1401/07/04 0.4 6 16 -1,207 -0.92
5,370
-2.21
5,300
10,000 10,000 0.8 0.7 9.72 0.26 28 4.2B 7.9M 2.2M 2.2M 5.7M 7.9M -331.5M
7 1401/07/02 0.4 6 16 -2,306 -4.24
5,420
-6.71
5,280
943,996 29,126 1.1 1.1 9.72 0.35 40 5.7B 10.6M 4.3M 4.3M 6.4M 10.6M -809M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
27.2 % -3 -6 -12 -21 -26 -57 -59 -99 -99 4 2
سابقه پول داغ نماد شفن
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شفن 495 -4.07 0.54 9.1M 16.8M 18 1 22.6M 421.2M 0 3 0 252.5M -757.4M فروش 11:30:22 1401/07/11
2 شفن 500 -3.1 0.55 8.3M 15M 6 1 17.7M 106.4M 0 2 0 168.1M -336.2M فروش 11:29:36 1401/07/11
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک