سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شفارا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شفارا : تولید PAF و DOP
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
0
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.8
درصد خالص خرید حقوقی
0
ارزش معاملات
3.9B
حجم معاملات
9.6M
خالص خرید حقوقی
-0
خرید حقوقی
خرید حقیقی
9.6M
فروش حقیقی
9.6M
برآیند پول داغ و گروهی
183.4M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0.7 7 11 0 0.27
4,101
0.27
4,101
10,000 34,410 0.5 0.8 0 0.33 0 465.2M 1.1M -0 0 1.1M 1.1M -0
2 1401/09/07 1 10 10 0 1.77
4,090
2.49
4,119
1,500 31,384 0.9 1.9 13.15 0.66 0 0.9B 2.3M -0 0 2.3M 2.3M 183.4M
3 1401/09/06 0.5 4 8 0 -0.12
4,019
0.15
4,030
304 10,899 0.3 0.7 13.15 0.27 0 368.2M 0.9M -0 0 0.9M 0.9M -0
4 1401/09/05 0.3 6 18 0 -0.32
4,024
-0.89
4,001
31,987 132,177 0.6 1.1 13.15 0.42 0 582.4M 1.5M -0 0 1.5M 1.5M -0
5 1401/09/02 0.5 7 14 0 -0.49
4,037
-0.64
4,031
2,000 5,814 0.6 1.3 13.15 0.42 0 585.3M 1.5M -0 0 1.5M 1.5M -0
6 1401/09/01 0.6 7 12 0 -0.22
4,057
-0.79
4,034
63,008 32,000 0.5 1 13.15 0.33 0 461M 1.1M -0 0 1.1M 1.1M -0
7 1401/08/30 0.5 5 12 0 -0.61
4,066
-1.64
4,024
54,891 13,796 0.5 0.8 13.15 0.34 0 479.7M 1.2M -0 0 1.2M 1.2M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0 % 2 1 1 -10 -13 -13 -30 -44 -49 11 30
سابقه پول داغ نماد شفارا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شفارا 414 2.99 1.36 10.7M 7.8M 1 19 183.4M 9.7M 1 0 183.4M 0 183.4M خرید 10:42:38 1401/09/07
2 شفارا 405 -2.99 0.79 13M 16.3M 4 1 40.5M 162.1M 0 2 0 157.7M -315.4M فروش 12:40:22 1401/08/18
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد