سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شصفها

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شصفها : تولید انواع محصولات پتروشیمی و آروماتیکها
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-3,572
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.8
درصد خالص خرید حقوقی
445
ارزش معاملات
4.7B
حجم معاملات
370K
خالص خرید حقوقی
278.3K
خرید حقوقی
278K
خرید حقیقی
91.7K
فروش حقیقی
370K
برآیند پول داغ و گروهی
-287.4M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.6 15 25 -540 0.51
128,500
0.12
128,000
500 180 0.7 0.8 16.02 0.1 86 634.1M 49K 42K 42K 6.9K 49K -0
2 1401/07/02 1.3 28 22 -358 -0.16
127,850
-0.23
127,750
442 11 0.5 0.8 16.02 0.1 61 582.7M 45.7K 28K 28K 17.7K 45.7K -0
3 1401/06/30 0.6 23 41 -481 -0.12
128,050
1.40
130,000
1,098 3,583 0.7 1.2 16.03 0.12 62 769.1M 60.2K 37.6K 37.6K 22.6K 60.2K -0
4 1401/06/29 0.1 4 52 -1,892 -1.04
128,200
0.00
129,550
77 1,000 1.5 6.6 16.18 0.31 98 1.9B 151.3K 147.6K 147.6K 3.7K 151.3K -287.4M
5 1401/06/28 0.8 14 17 -102 -0.31
129,550
-1.50
128,000
40 2,000 0.3 0.7 16.18 0.06 25 398.6M 31.1K 7.9K 7.9K 23.2K 31.1K -0
6 1401/06/27 1 10 11 -127 -0.23
129,950
-1.34
128,500
400 2,023 0.2 0.4 16.18 0.05 39 326.4M 25.3K 9.8K 9.8K 15.6K 25.3K -0
7 1401/06/23 0.6 4 6 -71 0.08
130,250
0.58
130,900
108 2 0.1 0.1 16.18 0.02 74 97.8M 7.4K 5.5K 5.5K 2K 7.4K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
75.2 % 0 -1 -1 -2 5 7 29 -7 -13 29 3
سابقه پول داغ نماد شصفها
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شصفها 12,800 -1.2 0.11 2.9M 26.1M 1 1 5.8M 287.4M 0 1 0 287.4M -287.4M فروش 11:00:33 1401/06/29
2 شصفها 13,000 -0.12 0.48 25.7M 53.1M 0 1 0 130M 0 1 0 130M -130M فروش 10:46:05 1401/06/20
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک