سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شسم

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شسم : تولید و فرمولاسیون انواع سموم دفع آفات نباتی و گیاهی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-24
قیمت پایانی
-6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
13.8
درصد خالص خرید حقوقی
1
ارزش معاملات
4.7B
حجم معاملات
194K
خالص خرید حقوقی
1K
خرید حقوقی
1.0K
خرید حقیقی
193K
فروش حقیقی
194K
برآیند پول داغ و گروهی
-416.1M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 2.6 56 21 0 1.08
247,200
1.98
249,400
19,686 0 1.1 0.3 16.26 0.69 0 279M 11.2K -0 0 11.2K 11.2K -0
2 1401/07/04 1.3 16 13 -1 1.07
244,550
1.98
246,750
14,883 0 4.7 1.3 16.26 2.78 0 0.9B 38.6K 55 55 38.6K 38.6K 303.5M
3 1401/07/02 0.9 21 23 -23 -0.45
241,950
-2.00
238,200
0 5,955 127.2 263.7 13.89 10.2 1 3.4B 141.6K 1K 1K 140.7K 141.6K -719.6M
4 1401/06/30 0.5 1 2 0 -2.00
238,200
-2.00
238,200
0 60,672 0.1 0.2 13.89 0.01 0 2.2M 93 -0 0 93 93 -0
5 1401/06/29 0.5 2 3 0 -2.00
243,050
-2.00
243,050
0 61,180 0.4 0.9 13.89 0.03 0 10.4M 429 -0 0 429 429 -0
6 1401/06/28 0.2 2 10 0 -2.00
248,000
-2.00
248,000
0 46,510 0.4 0.9 13.89 0.03 0 9.9M 401 -0 0 401 401 -0
7 1401/06/27 0.3 13 40 0 -1.99
253,050
-1.99
253,050
0 53,511 1.6 4.4 13.89 0.11 0 39.6M 1.6K -0 0 1.6K 1.6K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0.5 % 2 4 -2 -9 -10 -11 38 148 -17 102 1
سابقه پول داغ نماد شسم
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شسم 24,675 1.98 1.5 13.5M 9M 1 6 151.7M 25.3M 2 0 151.7M 0 303.5M خرید 09:18:36 1401/07/04
2 شسم 24,675 1.98 1.5 13.5M 9M 1 6 151.7M 25.3M 1 0 151.7M 0 151.7M خرید 09:18:36 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک