سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شستان

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شستان : فعالیت اصلی شرکت : موضوع فعالیت شرکت عبارتست از احداث،راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید،بازاریابی،فروش،صدورمحصولات پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی و صنعتی ،بازرگانی ،فنی و مهندسی و بازرگانی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور میباشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-10
قیمت پایانی
4
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.9
درصد خالص خرید حقوقی
3
ارزش معاملات
1.3B
حجم معاملات
2.9M
خالص خرید حقوقی
22K
خرید حقوقی
64.0K
خرید حقیقی
2.8M
فروش حقیقی
2.8M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 1.3 27 21 0 1.28
4,732
1.99
4,765
10,000 0 2.2 1.9 0 0.22 0 350.5M 736K -0 0 736K 736K -0
2 1401/09/07 0.5 12 22 -29 0.75
4,672
1.98
4,729
12,000 0 1.6 1.6 70.75 0.15 12 240.8M 511.1K 63K 64K 447.1K 510.1K -0
3 1401/09/06 1.5 4 3 2 -0.04
4,637
1.08
4,689
2,777 290,815 0.3 0.3 70.75 0.03 -6 39.6M 85.9K -5K 0 85.9K 80.9K -0
4 1401/09/05 1.6 51 33 17 1.87
4,639
2.00
4,645
38,382 290,815 4 7.7 70.76 0.33 -3 505.4M 1.1M -36K 0 1.1M 1.1M -0
5 1401/09/02 1.2 5 4 0 0.18
4,554
1.98
4,636
8,099 1,000 0.4 0.6 70.76 0.03 0 45.8M 99K -0 0 99K 99K -0
6 1401/09/01 0.7 3 5 0 0.09
4,546
1.94
4,630
11,065 12,007 0.4 0.6 70.76 0.04 0 59.6M 130.4K -0 0 130.4K 130.4K -0
7 1401/08/30 1.2 9 8 0 0.18
4,542
1.83
4,617
30,000 30,000 0.6 0.7 70.76 0.06 0 91.3M 199.4K -0 0 199.4K 199.4K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0.8 % 2 4 5 7 5 13 12 28 -3 10 48
سابقه پول داغ نماد شستان
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شستان 402 -1.98 1.35 19.6M 14.5M 0 1 0 122.8M 0 3 0 116.3M -349M فروش 12:21:06 1401/03/21
2 شستان 402 -1.98 1.31 19.4M 14.8M 0 1 0 120M 0 2 0 113.1M -226.3M فروش 12:13:22 1401/03/21
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد