سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شستا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شستا : فعالیت اصلی شرکت، سرمایه گذاری می باشد.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-51,186
قیمت پایانی
-3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.3
درصد خالص خرید حقوقی
126
ارزش معاملات
223B
حجم معاملات
2.5B
خالص خرید حقوقی
574.7M
خرید حقوقی
1.1B
خرید حقیقی
1.4B
فروش حقیقی
2.0B
برآیند پول داغ و گروهی
-16.7B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.7 8 11 -4,659 -0.45
885
-0.67
883
22,911 3,668,953 1 1 11.25 0.17 17 27.6B 312.2M 52.6M 153.1M 159.2M 211.8M -247.3M
2 1401/07/11 1 10 10 -2,830 -0.22
889
-0.11
890
1,134,061 334,092 0.9 0.8 11.25 0.16 11 25.6B 288.3M 31.8M 119M 169.3M 201.2M 45.2M
3 1401/07/10 0.9 9 10 -11,001 -0.22
891
0.00
893
400,000 74,346 1.2 1 11.25 0.21 32 34.6B 388.3M 123.5M 252.8M 135.6M 259M -1.3B
4 1401/07/09 0.6 8 14 -14,054 -2.08
893
-2.85
886
277,497 265,763 1.2 1.1 11.25 0.21 41 34.7B 388.2M 157.4M 170.6M 217.6M 375M -1.5B
5 1401/07/06 0.9 10 11 3,755 0.77
912
0.33
908
6,000 3,680,951 0.8 0.7 11.25 0.14 -16 23.7B 259.7M -41.2M 25.1M 234.6M 193.4M 1.1B
6 1401/07/04 1 10 11 224 1.23
905
1.23
905
412,000 713,980 0.7 0.7 11.25 0.13 -1 22.1B 244.4M -2.5M 32.4M 212M 209.5M -205.9M
7 1401/07/02 0.5 9 18 -22,621 -1.97
894
-1.43
899
400,000 7,727,240 1.9 2 11.25 0.33 42 54.2B 605.9M 253M 305.4M 300.6M 553.6M -14.7B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
23.1 % -1 -3 -3 -8 -7 -6 -14 -93 -93 4 5
سابقه پول داغ نماد شستا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شستا 89 -0.45 0.75 8.1M 10.8M 5 1 7.4M 178.6M 1 3 109M 155.1M -247.3M فروش 12:27:34 1401/07/12
2 شستا 89 -0.45 0.75 8.1M 10.8M 5 1 7.4M 178.6M 1 2 109M 143.3M -68.7M فروش 12:27:34 1401/07/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک