سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شرنگی

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شرنگی : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
1,342
قیمت پایانی
2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.6
درصد خالص خرید حقوقی
-35
ارزش معاملات
15.9B
حجم معاملات
4.0M
خالص خرید حقوقی
-332.8K
خرید حقوقی
62.2K
خرید حقیقی
4.0M
فروش حقیقی
3.7M
برآیند پول داغ و گروهی
1.2B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 1.2 15 13 391 1.49
40,750
-1.37
39,600
2,650 249 0.9 0.8 0 0.51 -17 2.3B 573.3K -96K 4K 569.3K 473.3K -0
2 1401/09/07 2.8 47 17 783 2.82
40,150
2.94
40,200
344,144 3,008 1.6 1.8 22.63 0.82 -21 3.7B 0.9M -195K 0 0.9M 729K 1B
3 1401/09/06 1.5 24 16 391 2.90
39,050
2.90
39,050
59,985 5 1.3 1.8 22.62 0.62 -14 2.8B 706.9K -100K 0 706.9K 606.9K -78.2M
4 1401/09/05 0.6 8 13 -178 -2.44
37,950
-2.96
37,750
2,626 688 1 1.3 22.63 0.46 9 2B 522.2K 47K 47K 475.2K 522.2K -113.3M
5 1401/09/02 0.9 13 15 -20 -1.52
38,900
-2.15
38,650
772 10,000 2.7 4.6 22.63 1.06 0 4.7B 1.2M 5.2K 5.2K 1.2M 1.2M 360.4M
6 1401/09/01 0.1 5 61 0 -0.63
39,500
-2.89
38,600
400 444,649 0.1 0.2 22.63 0.04 0 184.3M 47.7K -0 0 47.7K 47.7K -0
7 1401/08/30 0.2 7 39 -24 -0.87
39,750
-2.99
38,900
140 477,758 0.2 0.2 22.63 0.06 8 276.3M 71K 6K 6K 65K 71K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-8.2 % 8 3 2 -1 -21 -25 -38 33 -89 47 6
سابقه پول داغ نماد شرنگی
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شرنگی 4,100 2.12 1.59 17.9M 11.3M 1 3 160M 13.9M 1 0 160M 0 160M خرید 09:12:35 1401/09/08
2 شرنگی 4,020 2.94 2.26 38M 16.8M 1 2 105M 52.5M 5 0 141.8M 0 1B خرید 09:35:36 1401/09/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد