سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شرانل

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شرانل : تولید روغن موتور
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-3,644
قیمت پایانی
-4
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1
درصد خالص خرید حقوقی
269
ارزش معاملات
9.4B
حجم معاملات
2.0M
خالص خرید حقوقی
778.8K
خرید حقوقی
848K
خرید حقیقی
1.2M
فروش حقیقی
2.0M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.5B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.4 11 28 -859 -0.43
45,800
-1.85
45,150
1,611 700 1.2 1.7 10.48 0.2 46 1.9B 409K 187.6K 217.6K 191.4K 379K -462.6M
2 1401/07/02 0.5 10 19 -329 -1.60
46,000
-4.28
44,750
260 4,888 1 1.4 10.48 0.17 20 1.6B 350.7K 71.4K 71.4K 279.2K 350.7K -102.7M
3 1401/06/30 0.5 6 13 -224 -0.43
46,750
-0.21
46,850
120 110 0.5 0.6 10.48 0.08 28 785.5M 170.7K 48K 62.2K 108.5K 156.5K -0
4 1401/06/29 0.4 8 21 -585 -0.63
46,950
-1.16
46,700
2,000 3,000 0.8 0.9 10.48 0.13 46 1.2B 268.7K 124.5K 149.5K 119.2K 243.7K -461M
5 1401/06/28 0.8 8 10 -332 -0.21
47,250
-1.27
46,750
3,865 9,677 0.5 0.5 10.48 0.08 44 745.4M 159.5K 70.3K 70.3K 89.2K 159.5K -125.4M
6 1401/06/27 0.3 7 22 -566 -0.53
47,350
-1.68
46,800
200 3,609 0.8 0.9 10.48 0.12 46 1.2B 257.1K 119.4K 119.4K 137.7K 257.1K -186M
7 1401/06/23 1.1 37 35 -750 0.11
47,600
0.11
47,600
6,640 8,531 1.1 1.4 10.48 0.19 39 1.9B 406K 157.5K 157.5K 248.6K 406K -142M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
38.5 % -2 -3 -4 -2 6 -13 7 2 -23 4 3
سابقه پول داغ نماد شرانل
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شرانل 4,520 -1.74 0.4 10.9M 27.3M 3 1 43.5M 226M 0 3 0 154.2M -462.6M فروش 12:49:03 1401/07/04
2 شرانل 4,550 -1.09 0.44 9.9M 22.3M 0 1 0 113.8M 0 2 0 118.3M -236.6M فروش 12:18:58 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک