سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شدوص

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شدوص : تولید دوده صنعتی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-4,741
قیمت پایانی
-8
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
5.3
درصد خالص خرید حقوقی
257
ارزش معاملات
10.1B
حجم معاملات
9.3M
خالص خرید حقوقی
4.4M
خرید حقوقی
4.6M
خرید حقیقی
4.7M
فروش حقیقی
9.0M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.5 8 14 -449 -1.23
10,450
-0.09
10,570
600 8,000 0.5 0.7 18.41 0.57 43 1B 1M 429.6K 501.6K 503.8K 0.9M -0
2 1401/07/11 1.4 19 13 -236 -0.38
10,580
-0.19
10,600
45,228 11,500 0.5 0.6 18.44 0.51 25 0.9B 893.8K 222.8K 321.1K 572.7K 795.5K -0
3 1401/07/10 0.3 7 23 -747 -3.28
10,620
-4.74
10,460
500 9,500 0.9 1.1 18.47 0.98 41 1.8B 1.7M 703.1K 706.6K 1M 1.7M -422.1M
4 1401/07/09 0.3 8 29 -2,453 -1.79
10,980
-1.61
11,000
5,926 52,554 1.5 2 18.47 1.61 79 3.1B 2.8M 2.2M 2.3M 528.3K 2.8M -557.4M
5 1401/07/06 0.8 10 14 -112 0.54
11,180
1.44
11,280
6,779 5,504 0.3 0.4 18.48 0.35 16 700.1M 622.4K 100K 100K 522.4K 622.4K -0
6 1401/07/04 0.9 11 13 -124 0.18
11,120
1.44
11,260
2,000 1,700 0.3 0.5 18.52 0.41 16 794.8M 713.6K 111.5K 111.5K 602.1K 713.6K -0
7 1401/07/02 0.5 8 16 -621 -2.29
11,100
-2.29
11,100
7,372 10,000 0.6 1 18.52 0.85 37 1.7B 1.5M 559.4K 565.6K 0.9M 1.5M -111M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
46.9 % -5 -7 -8 -7 -8 -14 -20 -53 -54 5 73
سابقه پول داغ نماد شدوص
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شدوص 1,045 -4.83 0.31 7.4M 23.9M 9 1 12M 159.4M 0 3 0 140.7M -422.1M فروش 12:28:06 1401/07/10
2 شدوص 1,062 -3.28 0.3 6.5M 22M 2 1 79.1M 158.2M 0 2 0 131.4M -262.7M فروش 12:12:51 1401/07/10
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک