سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شتوکاح

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
6,230
قیمت پایانی
-11
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
6.2
درصد خالص خرید حقوقی
-180
ارزش معاملات
23.0B
حجم معاملات
19.6M
خالص خرید حقوقی
-5.3M
خرید حقوقی
14.3M
خرید حقیقی
5.3M
فروش حقیقی
برآیند پول داغ و گروهی
5.2B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/04/06 0 33 0 755 1.15
11,480
1.32
11,500
6,000 0 2.6 1.1 0 0.75 -22 3.4B 3M -658K 2.3M 658K 0 -0
2 1401/04/05 0 29 0 477 0.62
11,350
2.84
11,600
41,500 0 1.5 0.5 0 0.73 -29 1.7B 1.5M -420.2K 1M 420.2K 0 119M
3 1401/04/04 0 22 0 1,165 -4.00
11,280
-3.83
11,300
700 0 6 1.5 0 0.63 -25 4.6B 4.1M -1M 3M 1M 0 -0
4 1401/04/01 0 36 0 1,364 -2.89
11,750
-2.89
11,750
5,000 0 6.8 2.1 0 1.5 -28 4.8B 4.1M -1.2M 2.9M 1.2M 0 3.9B
5 1401/03/31 0 3 0 38 -0.66
12,100
-0.66
12,100
60,000 0 3 0.8 0 0.97 -2 1.8B 1.5M -31K 1.5M 31K 0 -0
6 1401/03/30 0 241 0 1,195 -0.16
12,180
0.82
12,300
3,131 0 4.9 1.7 0 1.59 -40 3B 2.5M -1M 1.5M 1M 0 -0
7 1401/03/29 0 309 0 1,236 -5.28
12,200
-5.28
12,200
12,967 0 11.3 3.7 0 0 -34 3.7B 3M -1M 2M 1M 0 1.2B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-27 % -2 -6 -26 -26 -26 -26 6 -18 -29 0 0
سابقه پول داغ نماد شتوکاح
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شتوکاح 1,160 2.84 0 29.7M 0 1 0 119M 0 1 0 119M 0 119M خرید 12:18:31 1401/04/05
2 شتوکاح 1,175 -2.89 0 36.8M 0 20 0 62.4M 0 5 0 73.2M 0 3.9B خرید گروهی 12:24:59 1401/04/01
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک