سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شتوکا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شتوکا : تولید رنگ های صنعتی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-2,656
قیمت پایانی
1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
7.3
درصد خالص خرید حقوقی
257
ارزش معاملات
8.9B
حجم معاملات
6.8M
خالص خرید حقوقی
2M
خرید حقوقی
2.0M
خرید حقیقی
4.8M
فروش حقیقی
6.8M
برآیند پول داغ و گروهی
-168.3M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1.3 7 5 -173 0.07
13,590
-0.52
13,510
5,928 5,596 0.2 0.4 24.23 0.32 44 391.8M 287.4K 127.5K 127.5K 159.9K 287.4K -0
2 1401/07/11 1.1 13 11 -312 2.49
13,580
2.11
13,530
14,000 16,162 0.7 0.8 24.29 1 25 1.2B 0.9M 230K 230K 683.1K 0.9M -0
3 1401/07/10 0.9 7 8 -641 1.30
13,250
3.75
13,570
1,467 400 0.5 0.6 24.41 0.82 64 1B 751.2K 483.8K 483.8K 267.3K 751.2K 144.5M
4 1401/07/09 1.8 15 9 -300 -0.46
13,080
0.15
13,160
2,884 3,000 0.5 0.5 24.47 0.73 34 872.2M 669.3K 229.5K 229.5K 439.8K 669.3K -118.3M
5 1401/07/06 0.7 8 11 -384 1.86
13,140
3.72
13,380
2,268 606 0.4 0.5 24.55 0.64 50 783.8M 587.3K 292.2K 292.2K 295.2K 587.3K -0
6 1401/07/04 0.8 14 18 -343 1.57
12,900
2.28
12,990
10,000 197,346 0.7 1 24.62 1.15 24 1.4B 1.1M 266K 266K 840.3K 1.1M -504.2M
7 1401/07/02 0.8 23 27 -502 -5.93
12,700
-3.85
12,980
106,791 395 1.4 3.3 25.69 2.6 16 3.2B 2.5M 395K 395K 2.1M 2.5M 309.8M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
29.7 % 4 3 -5 -16 15 -6 1 -61 -63 8 64
سابقه پول داغ نماد شتوکا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شتوکا 1,350 3.21 0.8 8M 10.1M 1 7 144.5M 21M 1 0 144.5M 0 144.5M خرید 11:08:21 1401/07/10
2 شتوکا 1,290 -1.83 1.61 14.7M 9.1M 3 1 39.4M 118.3M 0 1 0 118.3M -118.3M فروش 12:01:54 1401/07/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک