سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شتهران

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شتهران : ساخت داروهای انسانی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
0
قیمت پایانی
10
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0
درصد خالص خرید حقوقی
0
ارزش معاملات
5.6M
حجم معاملات
1.1K
خالص خرید حقوقی
-0
خرید حقوقی
خرید حقیقی
1.1K
فروش حقیقی
1.1K
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0 0 0 0 0.00
49,250
0.00
49,250
172,459 0 0 0 24.46 0 0 0 0 -0 0 0 0 -0
2 1401/07/04 1 0 0 0 1.93
50,200
1.93
50,200
171,040 0 0 0 24.46 0 0 35.1K 7 -0 0 7 7 -0
3 1401/07/02 1 1 1 0 1.93
50,200
1.93
50,200
326,682 0 0.1 0.5 24.46 0 0 512K 102 -0 0 102 102 -0
4 1401/06/30 2 2 1 0 1.93
50,200
1.93
50,200
338,307 0 0.3 2.9 24.46 0 0 2.1M 410 -0 0 410 410 -0
5 1401/06/29 0 0 0 0 0.00
49,250
0.00
49,250
423,819 0 0 0 24.46 0 0 0 0 -0 0 0 0 -0
6 1401/06/28 1 2 2 0 1.93
50,200
1.93
50,200
359,452 0 0.2 2.9 24.46 0 0 1.5M 300 -0 0 300 300 -0
7 1401/06/27 1 2 2 0 1.93
50,200
1.93
50,200
379,732 0 0.2 7.1 24.46 0 0 1.5M 300 -0 0 300 300 -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0 % -2 -2 0 2 -69 9 130 587 0 17 1
سابقه پول داغ نماد شتهران
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
پول داغ برای این نماد یافت نشد!
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک