سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شبندر2

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
0
قیمت پایانی
12
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0
درصد خالص خرید حقوقی
0
ارزش معاملات
281B
حجم معاملات
383M
خالص خرید حقوقی
-0
خرید حقوقی
383M
خرید حقیقی
فروش حقیقی
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/08/17 0 0 0 0 2.80
9,530
1.73
9,430
0 0 0 0 0 0 0 7.4B 7.8M -0 7.8M 0 0 -0
2 1401/08/14 0 0 0 0 3.16
8,500
3.16
8,500
0 0 0 0 0 0 0 3.4B 4M -0 4M 0 0 -0
3 1401/08/11 0 0 0 0 0.00
8,250
0.00
8,250
0 0 0 0 0 0 0 9.9B 12M -0 12M 0 0 -0
4 1401/07/25 0 0 0 0 0.41
7,079
0.14
7,060
0 0 0 0 0 0 0 14.2B 20M -0 20M 0 0 -0
5 1401/07/19 0 0 0 0 2.82
7,259
2.69
7,250
0 0 0 0 0 0 0 196.1B 270.1M -0 270.1M 0 0 -0
6 1401/06/23 0 0 0 0 0.00
7,160
0.00
7,160
0 0 0 0 0 0 0 23.5B 32.8M -0 32.8M 0 0 -0
7 1401/06/16 0 0 0 0 2.46
7,428
-1.79
7,120
0 0 0 0 0 0 0 26.9B 36.2M -0 36.2M 0 0 -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 -72 0 0
سابقه پول داغ نماد شبندر2
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
پول داغ برای این نماد یافت نشد!
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد