سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شبندر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شبندر : دریافت نفت خام و میعانات گازی و تولید فرآورده های نفتی.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-29,578
قیمت پایانی
-4
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.6
درصد خالص خرید حقوقی
112
ارزش معاملات
186B
حجم معاملات
270M
خالص خرید حقوقی
43.7M
خرید حقوقی
80.7M
خرید حقیقی
189M
فروش حقیقی
233M
برآیند پول داغ و گروهی
-6.8B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1.4 19 14 3,195 0.15
6,750
0.00
6,740
469,043 14,039 0.7 0.6 32.18 0.06 -19 16.9B 25M -4.7M 4M 21.1M 16.3M 2.3B
2 1401/07/11 0.7 11 17 -6,022 0.00
6,740
-0.45
6,710
65,061 100,000 0.7 0.6 32.19 0.06 35 17.4B 25.8M 8.9M 12.9M 12.9M 21.9M -1.3B
3 1401/07/10 0.8 14 18 -10,080 -0.88
6,740
-0.59
6,760
1,292 74,666 1 0.9 32.19 0.09 40 25.4B 37.6M 15M 18.3M 19.3M 34.3M 1B
4 1401/07/09 0.6 14 25 -12,383 -4.23
6,800
-5.35
6,720
800 233,959 1.6 1.9 32.2 0.15 29 43.1B 63.4M 18.2M 22.8M 40.6M 58.8M -5.7B
5 1401/07/06 0.5 22 46 5,773 2.31
7,100
1.59
7,050
5,007 38,025 1.4 1.9 32.2 0.12 -15 37.4B 52.7M -8.1M 1.4M 51.2M 43.1M -718M
6 1401/06/29 0.6 15 26 -6,873 -1.00
6,940
-1.00
6,940
0 0 1 1.5 32.2 0.09 25 27.2B 39.2M 9.9M 11.8M 27.4M 37.3M -885.2M
7 1401/06/28 0.5 11 21 -3,188 -0.14
7,010
-0.57
6,980
135,033 42,382 0.7 1 32.2 0.06 17 18.5B 26.4M 4.5M 9.5M 16.9M 21.4M -1.5B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
16.2 % -1 -5 -3 -8 -14 -27 -17 -6 -32 2 18
سابقه پول داغ نماد شبندر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شبندر 677 0.45 1.38 19.5M 14.2M 1 1 136.1M 677K 14 5 165.9M 139.5M 2.3B خرید 12:27:50 1401/07/12
2 شبندر 677 0.45 1.36 19.3M 14.2M 1 5 158.9M 4.7M 13 5 167.6M 139.5M 2.2B خرید 12:27:34 1401/07/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک