سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شاملاح

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
621
قیمت پایانی
1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.5
درصد خالص خرید حقوقی
-654
ارزش معاملات
698M
حجم معاملات
839K
خالص خرید حقوقی
-747.9K
خرید حقوقی
90.7K
خرید حقیقی
748K
فروش حقیقی
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/05/11 0 22 0 89 0.00
8,400
0.00
8,400
0 0 0.1 1.6 0 2.89 -54 165.6M 197.1K -106.4K 90.7K 106.4K 0 -0
2 1401/05/10 0 3 0 16 0.84
8,400
0.84
8,400
20,000 80,549 0 0.2 0 0.19 -100 16.3M 19.5K -19.5K 0 19.5K 0 -0
3 1401/05/09 0 17 0 98 0.36
8,330
2.41
8,500
11,242 82,550 0 1 0 0.07 -100 97.8M 117.5K -117.5K 0 117.5K 0 -0
4 1401/05/08 0 43 0 167 0.48
8,300
2.91
8,500
21,900 98,550 0.1 0.6 0 0.31 -100 167.2M 201.5K -201.5K 0 201.5K 0 -0
5 1401/05/05 0 20 0 222 -0.48
8,260
0.00
8,300
6,026 30,641 0.1 0.6 0 0.03 -100 222.6M 269.4K -269.4K 0 269.4K 0 -0
6 1401/05/04 0 1 0 3 0.00
8,300
0.00
8,300
1,363 196,070 0 0 0 0 -100 3.3M 3.9K -3.9K 0 3.9K 0 -0
7 1401/05/03 0 4 0 25 0.24
8,300
0.24
8,300
14,544 170,162 0 0 0 0 -100 24.8M 29.8K -29.8K 0 29.8K 0 -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-89.2 % 1 1 3 7 35 35 27 7 -14 1 1
سابقه پول داغ نماد شاملاح
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شاملاح 820 4.06 0 81.5M 0 2 0 410M 0 5 0 453.6M 0 4.1B خرید 09:18:37 1401/04/14
2 شاملاح 805 2.16 0 74M 0 1 0 1.1B 0 4 0 466.1M 0 3.3B خرید 09:09:49 1401/04/14
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک