سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شاراک

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شاراک : فعالیت اصلی: موضوع فعالیت شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام) عبارت است از فعالیت در برخی رشته های پتروشیمی، شیمیایی و صنایع وابسته به آن و تهیه و تولید انواع مواد و فرآورده های پتروشیمی و شیمیایی، تشکیل انواع شرکت ها و یا اخذ نمایندگی و ایجاد شعبه و ...
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-4,827
قیمت پایانی
-7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.6
درصد خالص خرید حقوقی
119
ارزش معاملات
27.4B
حجم معاملات
8.9M
خالص خرید حقوقی
1.6M
خرید حقوقی
4.1M
خرید حقیقی
4.8M
فروش حقیقی
6.3M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.4B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.8 9 11 454 0.07
29,840
0.23
29,890
1,020 62,431 0.6 0.5 16.17 0 -22 2.1B 705.7K -152.1K 65.9K 639.8K 487.7K -0
2 1401/07/02 0.3 10 33 -1,980 -5.51
29,820
-6.84
29,400
19,000 1,924 2.9 3 0 0.24 22 9.2B 3.1M 664.1K 1.3M 1.7M 2.4M -1.2B
3 1401/06/30 0.5 7 15 -442 -0.50
31,560
-2.30
30,990
4,821 81,598 0.9 0.9 16.17 0.07 15 3B 1M 140K 505.1K 448.7K 588.7K -0
4 1401/06/29 0.8 14 17 -1,349 -0.03
31,720
-0.72
31,500
1,000 2,550 0.9 0.9 16.17 0.07 46 2.9B 0.9M 425.2K 521.2K 406.4K 831.6K -0
5 1401/06/28 0.3 5 17 -1,609 -0.19
31,730
-1.89
31,190
190 2,681 0.9 1.1 16.17 0.08 50 3.2B 1M 507K 759.8K 259.4K 766.4K -272.6M
6 1401/06/27 0.4 8 20 -1,230 -0.41
31,790
-2.04
31,270
785 666 0.8 0.7 16.17 0.07 41 3B 0.9M 387.1K 446.6K 496.1K 883.2K -0
7 1401/06/23 1.1 11 10 1,330 -0.28
31,920
-0.66
31,800
500 3,473 1.1 1 16.17 0.1 -33 4B 1.3M -416.5K 493.3K 772.3K 355.8K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
17.5 % -5 -6 -7 -12 -10 -35 -29 -36 -46 3 1
سابقه پول داغ نماد شاراک
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شاراک 2,936 -6.97 0.32 9.9M 30.6M 8 1 28.5M 469.5M 0 5 0 193.4M -1.2B فروش 12:10:04 1401/07/02
2 شاراک 2,936 -6.97 0.34 9.2M 27.4M 0 1 0 138.1M 0 4 0 138.2M -690.9M فروش 11:53:38 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک