سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سیناد

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سیناد : صندوق سرمایه گذاری
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-357
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.8
درصد خالص خرید حقوقی
420
ارزش معاملات
482M
حجم معاملات
477K
خالص خرید حقوقی
352.1K
خرید حقوقی
352K
خرید حقیقی
112K
فروش حقیقی
464K
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.7 4 6 -7 0.04
10,027
0.06
10,029
10,000 66,397 0 0.4 3.37 0.19 21 31.8M 31.7K 6.6K 6.6K 12.2K 18.8K -0
2 1401/07/04 0.7 1 2 0 0.14
10,023
0.00
10,009
6,000 127,264 0 0 3.37 0.02 0 3.3M 3.3K -0 0 3.3K 3.3K -0
3 1401/07/02 1.5 48 32 0 -1.58
10,009
-1.64
10,003
5,307 96,744 0.1 0.4 3.37 0.56 0 95.5M 95.4K -0 0 95.4K 95.4K -0
4 1401/06/30 0 1 26 -129 0.08
10,156
0.08
10,156
73,120 22,550 0.1 0.4 3.41 0.74 100 129.4M 127.4K 126.9K 126.9K 500 127.4K -0
5 1401/06/29 0 1 20 -79 0.08
10,148
0.10
10,150
122,390 200,000 0.1 0.3 3.43 0.45 99 79.3M 78.2K 77.6K 77.6K 550 78.2K -0
6 1401/06/28 0 0 22 -110 0.08
10,140
0.08
10,140
91,337 200,000 0.1 0.3 3.45 0.63 100 110.2M 108.7K 108.7K 108.7K 0 108.7K -0
7 1401/06/27 0 0 11 -33 0.18
10,132
0.18
10,132
168,622 2,000 0 0.1 3.45 0.19 100 32.8M 32.4K 32.4K 32.4K 0 32.4K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
73.8 % 0 -1 -1 0 0 0 0 0 -2 9 9
سابقه پول داغ نماد سیناد
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
پول داغ برای این نماد یافت نشد!
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک